Error message

 • Notice: Use of undefined constant php - assumed 'php' in eval() (line 52 of /var/www/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Notice: Use of undefined constant php - assumed 'php' in eval() (line 63 of /var/www/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Notice: Undefined property: stdClass::$no_results in search_autocomplete_page_build() (line 74 of /var/www/sites/all/modules/search_autocomplete/search_autocomplete.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in search_autocomplete_page_build() (line 75 of /var/www/sites/all/modules/search_autocomplete/search_autocomplete.module).
 • Warning: Creating default object from empty value in search_autocomplete_page_build() (line 75 of /var/www/sites/all/modules/search_autocomplete/search_autocomplete.module).
 • Notice: Undefined property: stdClass::$all_results in search_autocomplete_page_build() (line 78 of /var/www/sites/all/modules/search_autocomplete/search_autocomplete.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in search_autocomplete_page_build() (line 79 of /var/www/sites/all/modules/search_autocomplete/search_autocomplete.module).
 • Warning: Creating default object from empty value in search_autocomplete_page_build() (line 79 of /var/www/sites/all/modules/search_autocomplete/search_autocomplete.module).
 • Notice: Undefined property: stdClass::$no_results in search_autocomplete_page_build() (line 74 of /var/www/sites/all/modules/search_autocomplete/search_autocomplete.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in search_autocomplete_page_build() (line 75 of /var/www/sites/all/modules/search_autocomplete/search_autocomplete.module).
 • Warning: Creating default object from empty value in search_autocomplete_page_build() (line 75 of /var/www/sites/all/modules/search_autocomplete/search_autocomplete.module).
 • Notice: Undefined property: stdClass::$all_results in search_autocomplete_page_build() (line 78 of /var/www/sites/all/modules/search_autocomplete/search_autocomplete.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in search_autocomplete_page_build() (line 79 of /var/www/sites/all/modules/search_autocomplete/search_autocomplete.module).
 • Warning: Creating default object from empty value in search_autocomplete_page_build() (line 79 of /var/www/sites/all/modules/search_autocomplete/search_autocomplete.module).
 • Notice: Undefined property: stdClass::$no_results in search_autocomplete_page_build() (line 74 of /var/www/sites/all/modules/search_autocomplete/search_autocomplete.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in search_autocomplete_page_build() (line 75 of /var/www/sites/all/modules/search_autocomplete/search_autocomplete.module).
 • Warning: Creating default object from empty value in search_autocomplete_page_build() (line 75 of /var/www/sites/all/modules/search_autocomplete/search_autocomplete.module).
 • Notice: Undefined property: stdClass::$all_results in search_autocomplete_page_build() (line 78 of /var/www/sites/all/modules/search_autocomplete/search_autocomplete.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object in search_autocomplete_page_build() (line 79 of /var/www/sites/all/modules/search_autocomplete/search_autocomplete.module).
 • Warning: Creating default object from empty value in search_autocomplete_page_build() (line 79 of /var/www/sites/all/modules/search_autocomplete/search_autocomplete.module).

 

 

    30.12.2016 жылғы жағдай бойынша

 

2016 жылы Қызылорда облысының мемлекеттік

сатып алу басқармасы бойынша мемлекеттік сатып алу туралы мәлімет

 

Тапсырыс

беруші

 

Нысан

ның

атауы

 

Сметалық

құны,

(ҚҚС-

сыз)

 

Хабар

ландыру

күні

 

Ашылу

күні

(әлеуетті

өнім

беруші)

 

Қорытынды

күні

 

 

Жеңім

паз

атауы

 

Үнемделген

қаржы

 

     Аванс%

1

2

3

4

5

6

8

9

10

12

 1.  

«Қыз

ыло

рда

облы

сының

құры

лыс,

сәу

лет

және

қала

құры

лысы

бас

қар

масы»

ММ

 

Қызы

лорда

қала

сы, Ғ.

Мұрат

баев

көше

сін

дегі

орта

лық

стади

онның

қоса

лқы

фут

бол

ала

ңын

қайта

жаңғ

ырту

жұм

ысы

 

(Жұ

мыс

тар

ды

мем.

сатып

алу бө

лімі -

кон

курс

361303-1)

331

844

302

(371

 665

618)

24.

03.

16 ж.

09.04.

16 г.

12:00

минут

 

1. «Азия

 Даму

LTD»

ЖШС;

2.  «Ала

тау-

Аль

дан-

Агро

ЖШС»;

3.«Пром

строй

сер

вис.Е

ЖШС»;

4. «Агро

спец

мон

таж»

ЖШС;

5. «Ай

дана

-ИК»

ЖШС;

6. «Ори

он LTD»

ЖШС;

7. «КОН

СТРУ

КТИВ»

ЖШС;

8. «Асыл

Кент-

Құры

лыс»

ЖШС;

9.«Ақ

мешіт-

Мели

оратор»

ЖШС;

10.«Сыр

Құры

лыс»

ЖШС;

11. «Аб

зал

Про

ект

Кон

сал

тинг»

ЖШС.

06.05.

16 ж.

(тап

сырыс

беру

шінің

шеш

імі,

бір

көз

ден

са

тып

алу)

 

 

«Азия

Даму

LTD»

ЖШС

306

955

979

24 

888

323

7 %

 1.  

«Қыз

ыло

рда

облы

сының

құры

лыс,

сәу

лет

және

қала

құры

лысы

бас

қар

масы»

ММ

 

Қызыл

орода

стан

циясы

нан

Қызыл

орда

қала

сының

Титов

кентін

дегі

индус

трия

лық

айм

аққа

дейін

темір

жол

тұйы

ғының

құры

лысы.

(Жұмыс

тарды

мем.

сатып

алу

бөлімі -

конкурс

№ 377752-1)

№ 631068-1)

738

052

722

(826

619

049)

28.

03.

16 ж.

13.04.

16 ж.

10:00

минут

 

1. «КАЗ

куры

лыс

сервис

» ЖШС;

2. «Жеті

Жол

Тора

бы»

ЖШС;

3. «Бек

және

Компа

ния»

ЖШС;

4. «С.

Строй-

Экс

порт»

ЖШС;

5. «Бедел

Құры

лыс»

ЖШС;

6. «Қыран»

ЖШС.

12.

05.

16 ж.

 

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілмеген

байла

нысты

өтпеген

деп

тану

 

 

 

24.

05.

16 ж.

09.06.

16 ж.

10:00

минут

(қай

талау)

 

1. «С.

Строй

-Экс

порт»

ЖШС;

2. «СМП-

Қызыл

орда»

ЖШС;

3. «Бек

және

Ком

пания»

ЖШС.

 

04.

06.

16 ж.

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілмеген

байла

нысты

өтпеген

деп

тану

 «С.

Строй-

Экс

порт»

ЖШС;

 734

362

459

690

263

0%

 1.  

«Қыз

ыло

рда

облы

сының

құры

лыс,

сәу

лет

және

қала

құры

лысы

бас

қар

масы»

ММ

 

Қызыл

орда

станция

сынан

Қызыл

орда

қала

сының

Титов

кентін

дегі

индус

триялық

айм

аққа

дейінгі

темір

жол

тұйы

ғының

құры

лысы

бойы

нша

техни

калық

қада

ғалау

қыз

метін

көрсету

 

(Жұмыс

тарды

мем.

сатып

алу

бөлімі -

конкурс

392455-1)

9

971

093

 (11

 167

624)

07.

04.

16 ж.

22.04

.16 г.

16:20

минут

 

1.«Қай

мар

Инжи

ниринг»

ЖШС;

2. «Достар

Строй

Групп»

ЖШС;

3. «Инже

нерные

бюро

«Nurtau»

ЖШС;

4.Стан

дарт

Строй

Сервис

LTD»

ЖШС;

5.«Крез

-Сервис»

ЖШС;

6. «СК

Энерго-

OIL»

ЖШС.

21.

05.

2016 ж.

(баға

ұсы

ныс

тарын

сұрату)

 

«СК

Эне

рго-

OIL»

ЖШС

7

976

874.

09

994 

218

20%

 1.  

«Қызы

лорда

облы

сының

жола

ушы

лар

көлігі

және

авто

мобиль

жол

дары

басқа

рмасы»

ММ

 

 

Обл

ыстық

маңызы

бар "

Самара

-Шымкент

-Терең

өзек"

авто

мобиль

жолын

дағы

көпірді

күрделі

жөндеу

Жұмыс

тарды

мем.

сатып

алу

бөлімі -

конкурс

482521-1)

220

116 

290

(246

 530

618)

18.

04.

16 ж.

04.05.

16 г.

10:05

минут

 

1.«Мосто

строи

тель

ный

отряд

№25.

Ряза

нова А.

» ЖШС;

2. «Арал

құры

лысы»

ЖШС;

3. «Стан

дарт

Ойл

КЗО»

ЖШС.

26.

05.

16 ж.

(тап

сырыс

беру

шінің

шеш

імі,

бір

көз

ден

сатып

алу)

 

 

 

«Мосто

стро

ите-

льный

отряд

№25.

Ряза

нова А.

» ЖШС

209 

110

476

11 

005

814

5%

 1.  

"Ауда

ндық

құры

лыс

бөл

імі"

ММ"

 

Қызыл

орда

обл

ысы,

Қаз

алы

ауд

аны,

Әйт

еке

би

кенті

мен

Қаза

лы

қала

сында

сумен

жаб

дық

тау

жүйе

лері

нің

құры

лысын

салу

және

кең

ейту

 Жұм

ыст

арды

мем.

сатып

алу

бөл

імі

- кон

курс

№606800-1)

(№735254-1) №(925921-1)

2

058

117 

602

(2 

305

 091

 714)

17.

05.

2016

03.06.

2016ж 

10:00

мин 

Бас

тарт

ылған

сатып

алуға

арна

лған

шығы

стар

қысқ

артыл

ған.

 

 

 

 

0%

Фил

иал

"ресу

рстары

коми

теті

«Қаз

су

шар»

шару

ашы

лық

жүр

гізу

құқы

ғын

дағы

рес

публи

калық

мем

леке

ттік

кәсіп

орны

ның

«Арал»

сал

ынып

жат

қан

кәсіп

орын

дар

дың

бірл

ескен

дире

кци

ясы»

фил

иалы"

 

22.

06.

2016

08.07.

2016ж

10:00 мин

(қай

тал

ау)

1. "АТА

МЕКЕН"

ЖШС

2.  "ТА

МАС"

ЖШС

3.  "КА-

СТРОЙ

ЛТД"

ЖШС

4. "РЗА"

АҚ

5. "Акме

шит-

Мелио

ратор "

ЖШС

6."Женіс

Астана

-2007"

ЖШС

7. ПрК

"Агро

спец

монтаж"

19.

08.

2016ж

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілмеген

байла

нысты

өтпеген

деп

тану

 

 

0%

28.

08.

2016ж

08.09.

2016ж

1. СМП

-Кызыл

орда"

ЖШС

2. "ЖАС

-А 2001

" ЖШС

3.  "Арал

куры

лысы"

ЖШС

4. "РЗА"

АҚ

5.  "ТА

МАС"

ЖШС

6.  "КА-

СТР

ОЙ

ЛТД"

ЖШС

28.

09.

2016ж

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілм

еген

байла

нысты

өтп

еген

деп

тану

 ( КА-

СТР

ОЙ

ЛТД

ЖШС)

1

934

630

546

123 

487

056

6%

 1.  

"Ауд

андық

құры

лыс

бөл

імі"

ММ"

 

Қызыл

орда

обл

ысы,

Арал

ауд

аны,

Сек

сеуіл

кен

тінің

ішкі

су

құб

ыры

желі

лерін

қайта

жаң

ғырту

және

кең

ейту

 Жұ

мыс

тарды

мем.

сатып

алу

бөл

імі -

кон

курс

№607551-1)

№743603-1) №(925916-1)

258

 742

 040

(1 

409 

791

085)

 

 

18.

05.

2016ж

03.06.

2016ж

15:00

мин

Бас

тар

тыл

ған

сат

ып

алуға

арна

лған

шығ

ыстар

қысқа

ртылған.

 

 

 

 

0%

Фил

иал

"рес

урс

тары

ком

итеті

«Қаз

сушар»

шару

ашылық

жүрг

ізу

құқы

ғынд

ағы

рес

публи

калық

мемл

екеттік

кәсіп

орны

ның

«Арал»

салы

нып

жат

қан

кәсіп

орын

дар

дың

бірле

скен

дире

кциясы»

фили

алы"

 

22.

06.

2016ж

08.07.

2016ж

 10:00

мин

(қай

талау)

1. "Асыл

-Тау"

ЖШС

2. "ҮШ

СӘТ"

ЖШС

3. "КА-

СТР

ОЙ

ЛТД"

ЖШС

4. "Ай

дын"

ЖШС

5. СМП

-Кызыл

орда"

ЖШС

6. "Жылу

- ХХІ"

ЖШС

7.  "Акм

ешит-

Мелио

ратор"

ЖШС

8. "Аса

нас-

Дар"

ЖШС

9. "УМИ

РЗАК"

ЖШС

10. "ТА

МАС"

ЖШС

11. "Бақ-

Бер

еке

2030

" ЖШС

12. "КАЗ

куры

лыс

сервис

" ЖШС

13. "SCS

Инжи

ниринг"

ЖШС

   14. "

Арал

куры

лысы"

ЖШС

19.

08.

2016ж

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілмеген

байла

нысты

өтпеген

деп

тану

 

 

0%

28.

08.

2016

08.09.

2016ж

1. "ЖАС

-А 2001"

ЖШС

2. "Ай

дын"

ЖШС

3.  СМП-

Кызыл

орда

ЖШС"

4. "ТА

МАС"

ЖШС

5. "КА-

СТРОЙ

ЛТД

" ЖШС

6. "Бақ

-Бер

еке

2030"

ЖШС

7."Арал

куры

лысы"

ЖШС

8."Сыр

энерго

газ

строй

" ЖШС

27.

09.

2016ж

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілм

еген

байла

нысты

өтп

еген

деп

тану

 ( КА-

СТР

ОЙ

ЛТД

ЖШС)

1

170

630

098

88 

111

942

7%

 1.  

«Қыз

ыло

рда

облы

сының

құры

лыс,

сәу

лет

және

қала

құры

лысы

бас

қар

масы»

ММ

 

Қызыл

орда

қала

сыдағы

облы

стық

жұмыс

пен

қам

туды

үйлес

тіру

және

әлеу

меттік

бағдар

лам

алар

басқар

масы

ғима

ратына

лифт

құры

лысы

 Жұ

мыс

тарды

мем.

сатып

алу

бөл

імі

- кон

курс

618418-1)

22

497

 926

(25

 197

 677,

12)

20.

05.

2016ж

06.06.

2016ж

09:00

мин

 

1. «КАЗ

курылыс

сервис»

ЖШС;

2. «АРУ

ЖАН»

ЖШС.

04.

07.

16 ж.

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілм

еген

байла

нысты

өтпеген

деп

тану

 ( КАЗ

курылы

ссервис

ЖШС)

22

272

947

224

979

1%

 1.  

КМҚК

"Қызы

лорда

инду

стриа

лды

-техни

калық

кол

леджі"

білім

басқа

рмасы"

 

Қызыл

орда

қаласы,

Гага

рин

қыс

тағы,

Кама

лов

көшесі

35 А

мекен-

жайы

ндағы

Қызыл

орда

индус

триалды

-техни

калық

коллед

жінің оқу

ғима

ратын

күрделі

жөндеу

жұмыс

тарына

техни

калық

қада

ғалау

 (Қыз

мет

терді

мем.

сатып

алу

бөл

імі–

кон

курс

№613326-1)

1

742 

390

(1 

951 

476,

80)

19.

05.

2016ж

12.06.

2016ж

 09:00

мин

 

1. «Дос

тар

Строй

Групп»

ЖШС;

2. «Aisar

-Group»

ЖШС;

3. «КАЙ

МАР

Инжи

ниринг»

ЖШС;

4.«Инже

нер-

Строй»

ЖШС;

5. «Жана-

Гасыр-К»

ЖШС.

05.

07.

16 ж.

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілмеген

байла

нысты

өтпеген

деп

тану

 ( Дос

тар

Строй

Групп

ЖШС)

1

045

434

696

956

40%

 1.  

КММ

"Жаңа

қорған

кенті

әкімі

нің

Аппа

раты"

 

Қызыл

орда

облысы,

Жаңа

қорған

ауданы,

Жаңа

қорған

кентін

дегі «

Самара-

Шым

кент»

авто

мобиль

трасса

сына

Шалқия

кентіне

дейінгі

авто

мобиль

жолын

жарық

тандыру

 Жұмыс

тарды

мем.

сатып

алу

бөл

імі -

кон

курс

624599-1)

32

246

030

(36

 115

 554)

23.

05.

2016ж

07.06.

2016ж

 11:00

мин

 

1. «ЭЛ

КОМ»

ЖШС;

2. Мон

таж

Строй

Проект

-СМ»

ЖШС;

3. «СК

Орда-

Құры

лыс»

ЖШС.

05.

07.

16 ж.

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілмеген

байла

нысты

өтпеген

деп

тану

 ( СК

Орда-

Құры

лыс

ЖШС)

0

0%

 1.  

«Қыз

ыло

рда

облы

сының

құры

лыс,

сәу

лет

және

қала

құры

лысы

бас

қар

масы»

ММ

 

Қызыл

орда

қаласы

ндағы

облы

стық

жұмы

спен

қам

туды

үйле

стіру

және

әлеу

меттік

бағдар

лам

алар

басқа

рмасы

ғимара

тының

лифт

құрыл

ысына

техник

алық

қада

ғалау

қыз

метін

көрсету

 (Қыз

мет

терді

мем.

сатып

алу

бөл

імі–

кон

курс

№620896-1)

303 

950

(340

424)

20.

05.

2016ж

13.06.

2016ж

 17:23

мин

 

1.«Aisar-

Group»

ЖШС;

2. «Жана-

Гасыр-К»

ЖШС.

 

13.

07.

2016ж

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілмеген

байла

нысты

өтпеген

деп

тану

 ( «Aisar

Group»

ЖШС;)

303

000

950

0%

 1.  

«Жаңа

қорған

ауда

ндық

тұрғын

үй

-комму

налдық

шаруа

шылығы,

жолау

шылар

көлігі

және

авто

мобиль

жолд

ары

бөлімі»

КММ

 

Қызыл

орда

облысы,

Жаңа

қорған

ауданы,

Жана

қорған

кентінің

Хор

асан

ата

көшесін

орташа

жөндеу

 Жұ

мыс

тарды

мем.

сатып

алу

бөл

імі

- кон

курс

624529-1)

49

971

614

(55 

968 

207,

68)

 

23.

05.

2016ж

14.06.

2016 ж

10:22

мин

1. «АҚ-

ЖОЛ»

ЖШС;

2. «Азрет

-жол

құры

лыс»

ЖШС;

3. «Қызыл

орда

жол

дары»

ЖШС;

4. «Шиелі-

Жол

шы»

ЖШС;

5. «Тас

Жол»

ЖШС.

13.

07.

2016ж

«Шиелі

-Жолшы»

ЖШС

41 

476

440

495

174

17%

 1.  

«Қызы

лорда

облы

сының

табиғи

ресу

рстар

және

табиғат

пайда

лануды

реттеу

басқа

рмасы»

ММ ГУ

 

Шиелі

ауданы,

Шиелі

кентінің

эколо

гиялық

жағ

дайын

және

сумен

қамта

масыз

етілуін

жақ

сарту

мақса

тында

Базар

арығы"

кана

лына су

шаруа

шылығы

жұмыс

тарын

жүргізу

 Жұмыс

тарды

мем.

сатып

алу

бөл

імі

- кон

курс

637398-1)

181

643

 101

(203 

440

273)

25.

05.

2016ж

10.06.

2016ж

 12:00

мин

 

1. «Мұрап

сервис-

Шиелі»

ЖШС;

2. «Ақниет

-2004»

ЖШС;

3.  «Стан

дарт

Ойл

КЗО»

ЖШС;

4. «СК

Орда

-Құры

лыс

» ЖШС.

11.

07.

16 ж.

(баға

ұсы

ныс

тарын

сұрату)

 

 

 «Стан

дарт

Ойл

КЗО»

ЖШС

145

000

000

36

 643

101

20%

 1.  

"Ши

елі

ауда

ндық

құры

лыс

бөл

імі»

 

Қызыл

орда

облысы,

Шиелі

ауданы

Жахаев

елді

меке

нінде

салы

натын

тұрғын

үйлерге

инфра

құры

лым

құры

лысы

 Жұмыс

тарды

мем.

сатып

алу

бөл

імі -

кон

курс

№869960-1 )

471

519

 899

(528 

102

286)

09.

08.

2016ж

25.08.

2016ж

 10:00

мин

1) "Сәт-

Сер

вис"

ЖШС

2)  "АБУ

-СЕР"

ЖШС

3)  "СК

Орда-

Құры

лыс"

ЖШС

4) СМП

-Кызыл

орда"

ЖШС

5) ПрК "

Агро

спец

монтаж"

6) "Бақ-

Береке

2030"

ЖШС

7) "КАЗ

курылыс

сервис"

ЖШС

8) "Меха

низатор-К

" ЖШС

9)"Кызыл

орди

нский

кирп

ичный

завод"

ЖШС

20.

09.

2016ж

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілмеген

байла

нысты

өтпеген

деп

тану

 ( «Абу-

Сер»

ЖШС)

471

519

 899

 

0

0%

 1.  

"Ши

елі

ауд

андық

құры

лыс

бөл

імі»

 

Қызыл

орда

облысы,

Шиелі

ауданы

Қода

манов

елді

меке

нінде

салы

натын

тұрғын

үйлерге

инфра

құрылым

құрылысы

 Жұмыс

тарды

мем.

сатып

алу

бөл

імі -

кон

курс

№870598-1 )

283

888

 684

(317

 955

326)

09.

08.

2016ж

25.08.

2016ж

 10:00

мин

1) "АНК

ЕМА"

ЖШС

2) "АБУ

-СЕР"

ЖШС

3) "СК

Орда

-Құры

лыс"

ЖШС

4) "Аса

нас

-Дар"

ЖШС

5) ПрК

"Агро

спец

монтаж"

6)  "Жана

рту

" ЖШС

7) "КАЗ

куры

лыс

сервис"

ЖШС

8)  "Сәт

-Сервис"

ЖШС

9) "ЭЛ

КОМ"

ЖШС

10) "Акм

ешит-

Мелио

ратор

ЖШС

11) "Байт

ерек-

Групп+

АА"

ЖШС

12) Техно

Строй

Инжи

ниринг

" ЖШС

13) "Сары

булак"

ЖШС

27.

09.

2016ж

ПрК

Агро

спец

мон

таж

200

000

000

83 

888 

684

29%

 1.  

"Ши

елі

ауда

ндық

құры

лыс

бөл

імі»

 

Қызыл

орда

облысы,

Шиелі

ауданы,

Шиелі

кенті "

Бай

терек"

және

"Ақо

рда"

мөл

тек

аудан

дар

дағы

жаңа

тұрғын

үйлерді

элек

трмен

қамту

және

авто

мобиль

жолын

салу

 (Жұ

мыс

тар

ды

мем.

сатып

алу

бөл

імі -

кон

курс

876306-1)

197

933

711

(221 

685

756)

10.

08.

2016ж

26.08.

2016ж

 10:00

мин

 1) ПрК

"Агро

спец

монтаж"

2) "Шиели

-Жолшы

" ЖШС

3) "Нур-

Талап

и К"ЖШС

4) "СК

Орда-

Құры

лыс"

ЖШС

5) "Аман

-Куры

лыс

" ЖШС

6) "ЭЛ

КОМ"

ЖШС

7) КАЗ

курылыс

сервис"

ЖШС

8)"Мон

таж

Строй

Проект-

СМ"

ЖШС

9) "СОФТ

Кызыл

орда"

ЖШС

03.

10.

2016ж

ПрК

Агро

спец

монтаж

158

 000

000

39

 933

711

20%

 1.  

"Ши

елі

ауда

ндық

құры

лыс

бөл

імі»

 

Қызыл

орда

облысы,

Шиелі

ауданы,

Алғабас

елді

меке

нінде

салы

натын

тұрғын

үйлерге

инфра

құры

лым

құры

лысы

 (Жұ

мыс

тарды

мем.

сатып

алу

бөл

імі

- кон

курс

№875335-1)

237

654

 013

(266

 172

494)

10.

08.

2016ж

26.08.

2016ж

 10:00

мин

1) ПрК"

Агро

спец

монтаж"

2) "Нур

-Талап

и К"ЖШС

3) "АБУ-

СЕР"

ЖШС

4)  "СК

Орда-

Құры

лыс"

ЖШС

5) "Жан

арту

" ЖШС

6) "ЭЛ

КОМ"

ЖШС

7) "Прес

тол"

ЖШС

8)"Мон

таж

Строй

Проект-

СМ"

ЖШС

9) "Акме

шит-

Мелио

ратор"

ЖШС

10) "КАЗ

курылыс

сервис

" ЖШС

11) "Айд

ана

" ЖШС

12) "СОФТ

Кызыл

орда"

ЖШС

27.

09.

2016

ТОО

«КАЗ

куры

лыс

сервис»

187

746

670

49 

907

343

21%

 1.  

"Ши

елі

ауда

ндық

құры

лыс

бөл

імі»

 

Қызыл

орда

облысы,

Шиелі

кенті

Береке

мөлтек

ауда

нының

инфра

құрыл

ымының

құры

лысы

(Жұмыс

тарды

мем.

сатып

алу

бөл

імі -

кон

курс

№881095-1)

592

748

 340

(663

878

140)

11.

08.

2016ж

29.08.

2016ж

 10:00

мин

1) "СОФТ

Кызыл

орда"

ЖШС 2)

"Астана

сервис

Ltd"

ЖШС

3) "Меха

низатор-К

ЖШС

4) "Кызыл

ордин

ский

кирпи

чный

завод"

ЖШС

5) "СК

Дан

екер

" ЖШС

6)  "МФК-

ТУРАН"

ЖШС

7)  " СК

Орда-

Құры

лыс

" ЖШС

8) "Кап-

Строй

" ЖШС

9)  СМП-

Кызыл

орда"

ЖШС

30.

09.

2016ж

"МФК

-ТУРАН"

ЖШС

533

473

506

59 

274

834

10%

 1.  

"Ши

елі

ауда

ндық

құры

лыс

бөлімі»

 

Қызыл

орда

облысы,

Шиелі

ауданы,

Бида

йкөл

елді

меке

нінен

салы

натын

тұрғын

үйл

ерге

инфра

құры

лым

құры

лысы

 (Жұ

мыс

тарды

мем.

сатып

алу

бөлімі -

(Жұмыс

тарды

мем.

сатып

алу

бөл

імі -

кон

курс

 №880952-1 №1029210-1)

498

996 

414

(558

 875

983)

11.

08.

2016ж

29.08.2016ж

 10:00 мин

1) "ТЕХ

ОСНА

СТКА-

РЕМ

СЕР

ВИС"

ЖШС

2) "Тех

-Сервис

Кызыл

орда"

ЖШС 3)

 "Асанас

-Дар

" ЖШС

4)  "Айд

ана"

ЖШС

5) "Ел

Құры

лыс

сервис

" ЖШС

6) "СК

Дане

кер"

ЖШС

7) "СК

Орда

-Құры

лыс"

ЖШС

8) "Кап-

Строй"

ЖШС

28.

09.

2016ж

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілмеген

байла

нысты

өтпеген

деп

тану

 

 

 

07.

10.

2016ж

 

18.10.

2016ж

09-30

1)  СМП

-Кызыл

орда"

ЖШС

2) "АБУ

-СЕР"

ЖШС

3)  "Айд

ана

" ЖШС

4) "КА

-СТРОЙ

ЛТД"

ЖШС

5) "Арман-

Кызыл

орда"

ЖШС

6) "Дор

строй"

ЖШС

7) "Ел

Құры

лыс

-сервис"

ЖШС

8) "АТА

МЕКЕН

"ЖШС

9) "КЭИС"

ЖШС

05.

11.

2016

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілмеген

байла

нысты

өтпеген

деп

тану

 ( «СМП-

Кызыл

орда

ЖШС)

498

996

 414

0

0%

 1.  

"Ши

елі

ауд

андық

құры

лыс

бөлімі»

(Кон

курс

тап

сырыс

беру

шілерге

жария

ланған)

Қызыл

орда

облысы,

Шиелі

ауданы

Беке

жанов

елді

меке

нінен

салын

атын

тұрғын

үйлерге

инфра

құры

лым

құры

лысы

Жұмыс

тарды

мем.

сатып

алу

бөл

імі

- кон

курс

№880824-1)(№1039792-1)

225

527 

506

(252 

590 

806)

11.

08.

2016ж

29.08.

2016ж

 10:00

мин

1) "СК

Дан

екер"

ЖШС

2)"Техно

Строй

Инжи

ниринг"

ЖШС

3) "Алтын

Айд

арлы"

ЖШС

4) "Бақ

Нұр-I"

ЖШС

5) "Асанас

-Дар"

ЖШС

6) ПТ

"Бек и

Ком

пания"

7) "СОФТ

Кызыл

орда"

ЖШС

8) "Ас

тана

сервис

Ltd"

ЖШС

9) "ТЕХО

СНА

СТКА-

РЕМ

СЕРВИС"

ЖШС

10)  "Миле

ниум

Строй"

ЖШС

11) "Кап

-Строй"

ЖШС

12)  "СК

Орда-

Құры

лыс

"ЖШС

13) "Ел

Құры

лыс

сервис

"ЖШС

04.

10.

2016ж

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілмеген

байла

нысты

өтпеген

деп

тану

 

 

 

 

12.

10.

2016

27.10.

2016 

15-00

мин

1) "Бай

терек

-Групп+

АА"

ЖШС

2) "Инте

грос

трой"

ЖШС

3)  "Жан

арту"

ЖШС

4) "Аса

нас

-Дар"

ЖШС

5)  "Айд

ана"

ЖШС

6)  "Ел

Құры

лыс

сервис"

ЖШС

7) "Шиели

-Жолшы"

ЖШС

8) "ЭЛ

КОМ"

ЖШС

11.

11.

2016ж

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілм

еген

байла

нысты

өтп

еген

деп

тану

 

(«Аса

нас-

Дар

ЖШС)

225

527

506

0

0%

 1.  

"Ши

елі

ауд

андық

құры

лыс

бөлімі»

(Кон

курс

тапс

ырыс

беру

шілерге

жария

ланған)

Қызыл

орда

облысы,

Шиелі

ауданы,

Шиелі

кен

тіндегі

"Шұғ

ыла"

мөлтек

ауда

нының

жаңа

дан

салы

натын

тұрғын

үйл

ерге

сыртқы

элек

трмен

жаб

дықтау,

сумен

жаб

дықтау

жүйе

лерінің

және

малта

тасты

жолда

рының

құры

лысы

 Жұ

мыс

тарды

мем.

сатып

алу

бөл

імі

- кон

курс

№881029-1) (1077889-1)

87

406

 590

(97 

895

380)

12.

08.

2016ж

29.08.

2016 ж

10:00

мин

1) ПТ

"Бек

и Ком

пания"

2) "Нур

-Талап

и К"

ЖШС

3)  "ЭЛ

КОМ"

ЖШС

4) "СК

Орда

Құр

ылыс"

ЖШС

27.

09.

2016

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілм

еген

байла

нысты

өтп

еген

деп

тану

 

 

 

26.

10.

2016ж

11.11.

2016

11-00

мин

1) Объ

един

ение

юр. лиц

"Ассо

циация

гос.

закупок"

2)  "Шиели-

Жолшы

"ЖШС

3) "Жан

арту

" ЖШС

4) "Нур-

Талап

и К" ЖШС

5)  "Бай

терек-

Групп

+АА"

ЖШС

6) "Аса

нас-

Дар"

ЖШС

18.

11.

2016ж

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілм

еген

байла

нысты

өтп

еген

деп

тану

 ( «Нур-

Талап и   

ЖШС)

874

000

00

 

65

90

0%

 1.  

"Қаз

алы

ауда

ндық

құры

лыс

бөл

імі"

 

Қызыл

орда

облысы,

Қазалы

ауданы,

Әйтеке

би

-Басы

қара

авто

жолы

бағы

тын

дағы

көлемі

56

гектар

жер

учас

кесінде

салы

натын

тұрғын

үйлерді

инфра

құры

лыммен

қамта

масыз

ету

 

Жұмыс

тарды

мем.

сатып

алу

бөл

імі -

кон

курс

№879666-1)

163

458 

229

(183 

073

216)

11.

08.

2016

29.

08.

2016ж

 10:00

мин

1) "Кап

-Строй"

ЖШС

19.

09.

2016ж

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілм

еген

байла

нысты

өтпеген

деп

тану

 ( «Кап-

Строй»

ЖШС)

147

000

000

16

458

229

10%

 1.  

"Қаз

алы

ауда

ндық

құры

лыс

бөл

імі"

 

Қызыл

орда

облысы,

Қазалы

ауданы,

Қазалы

қала

сындағы

жаңа

тұрғын

үй

квар

тал

дары

ның

көше

лерін

элек

трмен

жаб

дықтау

жүйе

лерінің

құры

лысы

 Жұмыс

тарды

мем.

сатып

алу

бөл

імі -

кон

курс

№879614-1)

70

688

 180

(79 

170

761)

11.

08.

2016ж

29.

08.

2016 ж

10:00

мин

1) "Пром

Спец

Строй

Про

ект"

ЖШС

2) "SCS

Инжи

ниринг"

ЖШС

3) "Мон

таж

Строй

Проект

СМ"ЖШС

4)  "СК

Орда-

Құрылыс

"ЖШС

20.

09.

2016ж

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілм

еген

байла

нысты

өтп

еген

деп

тану

 ( «СК

Орда

куры

лыс

»ЖШС)

70

688 

180

0

0%

 1.  

"Қаз

алы

ауда

ндық

құры

лыс

бөл

імі"

 

Қызы

лорда

облысы,

Қазалы

ауданы,

Әйтеке

би

кент

інің

жаңа

тұрғын

квартал

дар

ының

көше

лерін

элек

трмен

жабд

ықтау

жүйе

лерінің

құры

лысы

 Жұм

ыс

тар

ды

мем.

сатып

алу

бөл

імі -

кон

курс

№879548-1)

79

683

 530

(89 

245

553)

11.

08.

2016ж

29.08.

2016ж

 10:00

мин

1) "Эне

рго

мера"

ЖШС

2) "SCS

Инжи

ниринг"

ЖШС

3) "Пром

Спец

Строй

Про

ект"

ЖШС 

4) "СК

Орда-

Құры

лыс

" ЖШС

20.

09.

2016ж

«СК

Орда

куры

лыс»

ЖШС

68

000 

000

 

11 

683

530

14%

 1.  

"Қаз

алы

ауда

ндық

құры

лыс

бөл

імі"

 

 

Қызы

лорда

облысы,

Қазалы

ауданы,

Әйтеке

би

кен

тінің

жаңа

тұрғын

квартал

дар

ының

көше

лерін

элект

рмен

жабд

ықтау

жүйе

лерінің

құры

лысы

2- кезек

Жұ

мыс

тарды

мем.

сатып

алу

бөл

імі -

кон

курс

№879453-1)

111

378

 250

(124

 743

640)

11.

08.

2016ж

29.08.

2016ж

 10:00

мин

1) "Эне

рго

мера

"ЖШС

2) "Пром

Спец

Строй

Проект"

ЖШС 

3) "Ком

пания "

МЕГО

ЛТД"

ЖШС

4) "SCS

Инжи

ниринг"

ЖШС

5)  "СК

Орда-

Құры

лыс"

ЖШС

22.

09.

2016ж

«Эне

рго

мера»

ЖШС

108

036

902

341

348

3%

 1.  

"Қаз

алы

ауда

ндық

құры

лыс

бөл

імі"

 

Қызыл

орда

облысы,

Қазалы

ауданы,

Әйтеке

би

кентінің

жаңа

тұрғын

квар

тал

дары

ның

көше

лерін

элек

трмен

жабд

ықтау

Жұ

мыс

тарды

мем.

сатып

алу

бөл

імі -

кон

курс

№879219-1)

151

453

750

(169 

628

200)

12.

08.

2016ж

29.08.

2016ж

 10:00

мин

1) "КРЭК

" АҚ

2) "Ком

пания

"МЕГО

ЛТД"

ЖШС

3)  "SCS

Инжи

ниринг

" ЖШС

4)  "СК

Орда

-Құры

лыс"

ЖШС

5) "Рем

строй"

ЖШС

22.

09.

2016ж

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілм

еген

байла

нысты

өтп

еген

деп

тану

 ( «SCS

Инжи

ниринг»

ЖШС)

151

453

 750

0

0%

 1.  

"Жаңа

қорған

ауда

ндық

құры

лыс

бөлі

мі"

 

Қызы

лорда

облысы,

Жаңа

қорған

ауданы,

Жаңа

қорған

кент

інің

инже

нерлік

-ком

муни

каци

ялық

инф

рақұры

лымын

дамыту

және

жайл

астыру.

Саяжай

мөлтек

ауданы

мен

Майб

екет

мөлте

кауда

нын

10/0,4 кВ

элек

трмен

жаб

дықтау

Жұмыс

тарды

мем.

сатып

алу

бөл

імі -

кон

курс

№881741-1)

586

014 

391

(656 

336

117)

11.

08.

2016ж

29.08.

2016ж

 10:00

мин

1) "Аман

-Куры

лыс"

ЖШС

2) "ЛАЙ

ГЭ"

ЖШС

3) "КРЭК"

АҚ

4) "ЭЛ

КОМ"

ЖШС

5) "Аль

Декей"

ЖШС

6) "Эле

ктро

мон

таж"

АҚ

22.

09.

2016ж

 «ЛАЙ

ГЭ»

ЖШС

506

014

 

80 

000

000

13%

 1.  

"Жал

ағаш

ауда

ндық

құр

ылыс

бөлімі"

 

Кызы

лорда

облысы,

Жал

ағаш

ау

даны,

Жал

ағаш

кентi

ндегi

Аксу

авто

жолы

жол

ының

бой

ында

орнал

аскан

Береке

айма

ғын

дағы

инже

нерлiк

- ком

муни

каци

ялцық

инф

рақуры

лым

ының

құры

лысы

Жұ

мыс

тарды

мем.

сатып

алу

бөл

імі

кон

курс

№884910-1)

362

290

 351

(405

 765

193)

12.

08.

2016ж

29.08.

2016ж

 10:00

мин

1) "СОФТ

Кызыл

орда"

ЖШС

2) "Аса

нас

Дар"

ЖШС

3)  "Рем

строй"

ЖШС

4)  "КАЗ

курылыс

сервис"

ЖШС

5) "Кап-

Строй"

ЖШС

24.

09.

2016ж

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілмеген

байла

нысты

өтп

еген

деп

тану

 ( КАЗ

куры

лыс

ЖШС)

334

393

995 

27 

896

356

 

 

7%

 1.  

"Арал

ауда

ндық

құры

лыс

бөлімі"

 

Қызы

лорда

облысы,

Арал

ауданы,

Арал

қаласы,

№2

мөлтек

ауда

нының

ішкі

электр

желі

сінің

құры

лысы

Жұ

мыс

тарды

мем.

сатып

алу

бөл

імі

кон

курс

№880895)

 

77

483

 935

(92

 980

722)

11.

08.

2016ж

29.

08.

2016ж

 10:00

мин

1)  "Қым

бат

және К"

ЖШС

2) "КРЭК"

АҚ

3) "Эне

рго

мера"

ЖШС

4)"Пром

Спец

Строй

Проект"

ЖШС

5) "СК

Орда-

Құры

лыс

"ЖШС

22.

09.

2016ж

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілм

еген

байла

нысты

өтпеген

деп

тану

«КРЭК»

АҚ

73

609

738

874

197

5%

 1.  

«Қарм

ақшы

ауд

андық

құрылыс,

сәулет

және

қала

құры

лысы

бөлімі»

 

"Қызы

лорда

облысы,

Қарм

ақшы

ауданы

Жос

алы

кен

тінің

инже

нерлік

-ком

муни

каци

ялық

инф

рақұ

рылы

мын

дамыту

және

жайл

астыру"

Жұмыс

тарды

мем.

сатып

алу

бөл

імі

кон

курс

№873227-1 )

704

 490 

422

(789 

029

272)

10.

08.

2016ж

25.08.

2016ж

 13:00

мин

1) ПрК"

Агро

спец

монтаж"

2)  "Нур-

Талап

и К"ЖШС

3) "Пром

строй

сервис.Е"

ЖШС

4)  "Рем

строй"

ЖШС

5) "Аман-

Кур

ылыс"

ЖШС

6) "Акме

шит-

Мели

оратор

"ЖШС

7)  "СК

Орда-

Құр

ылыс

"ЖШС

8) "Каз

алы

-Жолшы"

ЖШС

20.

09.

2016ж

«Ақм

ешіт-

мелио

ратор»

ЖШС

593

180

935

111 

309

487

15%

 1.  

"Сыр

дария

ауд

андық

құр

ылыс

бөлімі"

 

Қызы

лорда

облысы,

Сырд

ария

ауданы

Терең

өзек

кент

індегі

жаңа

мөлтек

ауда

нның

көше

леріне

малт

атасты

жолд

ардың,

элек

трмен

жаб

дықтау

және

сумен

жабд

ықтау

желіл

ерінің

құры

лысы

 Жұ

мыс

тарды

мем.

сатып

алу

бөл

імі

кон

курс

№870959-1)

350

916

 150

(393

 026

088)

10.

08.

2016ж

26.08.

2016ж

 10:00

мин

1)"СК

Орда-

Құры

лыс"

ЖШС

2) "Рем

строй"

ЖШС

3)  "Бақ

-Бере

ке 2030"

ЖШС

4) ПрК"

Агро

спец

монтаж"

5) "Сәт

-Сервис

" ЖШС

6)  "Аман-

Курылыс"

ЖШС

7)  "УГЛЕ

СБЫТ"

ЖШС

8) "Kanat

Group

KZ"

ЖШС

21.

09.

2016ж

«Агро

спец

монтаж»

ЖШС

280

000

000

 

70

 916

150

20%

 1.  

«Қызы

лорда

облысынң

құрылыс,

сәулет

және

қала

құры

лысы

басқ

армасы»

ММ

 

Стро

итель

ство цен

траль

ной

район

ной

боль

ницы на

150 коек

в кенте

Айтеке

би

Каза

линского

района

Кызыл

орди

нской

обл

асти

Жұ

мыс

тарды

мем.

сатып

алу

бөл

імі

кон

курс

 886708-1)

3

750

997

 915

(4 

201 

117

 664)

15.

08.

2016ж

31.08.

2016ж

 16:00

мин

1)  "Ай-

Мур

строй

сервис

" ЖШС

2)  "КАЗ

курылыс

сервис"

ЖШС

3) ПрК "

Агро

спец

монтаж"

4) "Бақ-

Жай"

ЖШС

5)  "СК

Дане

кер"

ЖШС

30.

09.

2016ж

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілмеген

байла

нысты

өтпеген

деп

тану

( КАЗ

куры

лыс

ЖШС)

3

694

732

946

56

 264

969

1,5%

 1.  

«Қызы

лорда

облы

сының

құры

лыс,

сәулет

және

қала

құры

лысы

басқ

армасы»

ММ

 

Қызыл

орда

облысы,

Қазалы

ауданы

Әйтеке

би кен

тіндегі

150

төс

ектік

орта

лық

аудан

дық

ауру

хана

құры

лысы

бой

ынша

техни

калық

қада

ғалау

Жұ

мыс

тарды

мем.

сатып

алу

бөл

імі

кон

курс

№899911-1)

35

709 

500

(39

 994

640)

25.

08.

2016ж

10.09.

2016ж

 16-03

мин

1) "KZ

Строй

экс

перт"

ЖШС

2)  "СК

Энерго-

OIL"

ЖШС

3) "Дос

тар

Строй

Групп

" ЖШС

4)  "Юж

Каз

Эксперт"

ЖШС

27.

10.

2016ж

«ТОО

СК

Эне

рго

-OIL»

ЖШС

30 

353

075

5

 356

425

15%

 1.  

«Жаңа

қорған

ауда

ндық

тұрғын

үй

-комму

налдық

шаруа

шылығы,

жолау

шылар

көлігі

және

авто

мобиль

жолд

ары

бөлімі»

КММ

 

Қызыл

орда

облысы,

Жаңа

қорған

ауда

нын

дағы "

Сам

ара-

Шым

кент

-Шал

қия"

ауда

ндық

маңызы

бар

авто

мобиль

жолын

күрделі

жөндеу

Жұ

мыс

тарды

мем.

сатып

алу

бөл

імі

кон

курс

№939403-1)

1

077

376 

830

(1 

206 

662

049)

05.

09.

2016ж

21.09.

2016ж

 10:00

мин

1)  «Ан

кема»

ЖШС

2)  «Дор

строй»

ЖШС

3) «Ақ

-жол»

ЖШС

4) «Ақ-

тоған»

ЖШС

5)  «Қыран»

ЖШС

6) «Т.М.М

Бер

еке»

ЖШС

18.

10.

2016ж

 «Кыран»

ЖШС

861

901

464

215

 475

366

20%

 1.  

«Қызы

лорда

облысынң

құрылыс,

сәулет

және

қала

құрылысы

басқ

армасы»

ММ

 

Қызыл

орда

облысы,

Жаңа

қорған

ауданы,

Сүтті

құдық

ауы

лдық

округі,

Сүтті

құдық

ауы

лында

дәрі

герлік

амбу

лат

ория

құры

лысы

Жұмыс

тарды

мем.

сатып

алу

бөл

імі

кон

курс

№951705-1)

967

272

19

(108

 334

485)

13.

09.

2016ж

28.

09.

2016ж

 15:00

мин

1. "САХ

и К"

ЖШС

2.  "Лен

гер

Регион"

ЖШС

3. "БоМур

"ЖШС

4. "СК

Орда-

Құры

лыс

" ЖШС

5. "Бек

и Ком

пания"

ЖШС

6. "Ел

Конды"

ЖШС

7.  "СОФТ

Кызыл

орда"

ЖШС

8. "Жай

нар

- KZ"

ЖШС

9."Ком

пания"

МЕГО

ЛТД"

ЖШС

21.

10.

2016ж

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілмеген

байла

нысты

өтпеген

деп

тану  

Бо

-мур

ЖШС)

96 

727

219

 

0

0%

 1.  

«Қызы

лорда

облы

сынң

құрылыс,

сәулет

және

қала

құры

лысы

басқ

армасы»

ММ

 

"Қызыл

орда

облысы

Шиелі

ауданы

Төң

керіс

ауылдық

округі

Ш. Қода

манов

ауы

лында

дәрі

герлік

амбу

лат

ория

құры

лысы"

Жұмыс

тарды

мем.

сатып

алу

бөл

імі

кон

курс

№952237-1)

923

933

23

(103

 479

402)

13.

09.

2016ж

28.09.

2016ж

 15:00

мин

1.  "САХ

и К"

ЖШС

2.  "Нур-

Талап

и К"

ЖШС

3.  "АБУ

-СЕР"

ЖШС

4.  "КАЗ

куры

лыс

сервис"

ЖШС

5. "СК

Орда-

Құры

лыс"

ЖШС

6. "Кап

-Строй

" ЖШС

7.  "Ел

Құры

лыс

сервис"

ЖШС

8.  "Арман

-Кызыл

орда"

ЖШС

9. "СОФТ

Кызыл

орда"

ЖШС

10.  "Рем

строй"

ЖШС

11.  "Бола

шак"

ЖШС

12. "SK

Galam"

ЖШС

25.

10.

2016ж

«Нур

-Талап

и К»

ЖШС

92 

300

000

93

323

0%

 1.  

«Қызы

лорда

облы

сының

құры

лыс,

сәу

лет

және

қала

құры

лысы

басқ

армасы»

ММ

 

"Қызыл

орда

облысы

Жаңа

қорған

ауданы

Суна

қата

ауыл

дық

округі

Суна

қата

ауы

лында

дәрі

герлік

амбу

лато

рия

құры

лысы"

Жұмыс

тарды

мем.

сатып

алу

бөл

імі

кон

курс

№952739-1)

954

893

58

(106

 948

081)

13.

09.

2016ж

28.09.

2016ж

 15:00

мин

1. СМП

-Кызыл

орда"

ЖШС

2. "САХ

и К"

ЖШС

3. "АБУ

-СЕР"

ЖШС

4.  "СК

Орда

-Құры

лыс"

ЖШС

5. "Инте

грос

трой

" ЖШС

6. ПТ

"Бек и

Ком

пания"

7.  "УМИР

ЗАК"

ЖШС

8.  "СОФТ  

Кызыл

орда"

ЖШС

9.Эне

рго

монтаж

автома

тика"

ЖШС

21.

10.

2016ж

 «Уми

рзак»

ЖШС

85 

940

 000

9

 549

358

10%

 1.  

«Қызы

лорда

облы

сының

құры

лыс,

сәулет

және

қала

құры

лысы

басқ

армасы»

ММ

 

"Қызыл

орда

облысы

Арал

ауданы

Аман

өткел

ауыл

ында

дәрі

герлік

амбу

лато

рия

құры

лысы"

Жұ

мыс

тарды

мем.

сатып

алу

бөл

імі

кон

курс

№952783-1)

967

043

41

(108 

308

862)

13.

09.

2016ж

28.09.

2016ж

 15:00

мин

1. "SCS

ЖШС

Инжи

ниринг"

2."КАЗ

АЛЫ

-КУРЫ

ЛЫС"

ЖШС

3. "АЙ-

СКАН"

ЖШС

4. "Жылу

– ХХІ"

ЖШС

5. "Кап-

Строй"

ЖШС

6. "Ел

Конды"

ЖШС

7.  "Намыс

-Құры

лыс"

ЖШС

8. "Арал

куры

лысы"

ЖШС

 

21.

10.

2016ж

 "SCS

Инжи

ниринг"

ЖШС

86

000

000

10

 704

341

11%

 1.  

«Қызы

лорда

облы

сының

құры

лыс,

сәулет

және

қала

құрылысы

басқ

армасы»

ММ

 

"Қызыл

орда

облысы

Арал

ауданы

Қара

терең

ауы

лдық

окру

гіндегі

Қара

терең

ауы

лында

дәрі

герлік

амбу

лат

ория

құры

лысы"

Жұмыс

тарды

мем.

сатып

алу

бөл

імі

кон

курс

№953262-1 №1084139-1)

992

621

03

(111 

173

555)

13.

09.

2016ж

28.09.

2016ж

 15:00

мин

1.  "SCS

Инжи

ниринг"

ЖШС

2. "Ленгер

Регион"

ЖШС

3. "КАЗ

АЛЫ

-КУРЫ

ЛЫС"

ЖШС

4. "АЙ-

СКАН"

ЖШС

5.  "Кап-

Строй"

ЖШС

6.  "Мал

ика

и КБ"

ЖШС

7.  "Ел

Конды"

ЖШС

8.  "Арал

куры

лысы"

ЖШС

18.

10.

2016ж

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілмеген

байла

нысты

өтп

еген

деп

тану

 

 

28.

10.

2016

07.11.

2016ж

  09-30

мин

1) Объе

динение

Юриди.

лиц

"Ассоц

иация

государ

ствен

ных

закупок"

2) "Арман

-Кызыл

орда"

ЖШС

3) "Ел

Конды"

ЖШС

4)  "Кап-

Строй"

ЖШС

5) "ДУИТ -

ТЕЛЕ

КОМ"

ЖШС

6) "Ком

пания"

МЕГО

ЛТД"

ЖШС

14.

11.

2016

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілм

еген

байла

нысты

өтпеген

деп

тану  

"Кап-

Строй"

ЖШС

94 

298

998

4

 963

105

5%

 1.  

«Қызы

лорда

облы

сынң

құрылыс,

сәулет

және

қала

құрылысы

басқ

армасы»

ММ

 

"Қызыл

орда

облысы

Шиелі

ауданы

Еңб

екші

ауыл

ында

дәрі

герлік

амбу

латория

құры

лысы"

Жұмыс

тарды

мем.

сатып

алу

бөлімі

№954953-1)

906

863

88

(101

568

755)

13.

09.

2016ж

28.09.

2016ж

15:00

мин

1.СМП-

Кызыл

орда"

ЖШС

2. "САХ

и К"

ЖШС

3.  "Нур-

Талап

и К"

ЖШС

4.  "Ленгер

Регион"

ЖШС

5.  "БоМур"

ЖШС

6."Монтаж

Строй

Проект-

СМ

ЖШС"

7.  "Ел

Құры

лыс

сервис"

ЖШС

8. "Арман

-Кызыл

орда"

ЖШС

9. "Бер

сугир"

ЖШС

10. "СОФТ

Кызыл

орда"

ЖШС

11. "СК и

Мон

таж-

Строй"

ЖШС

12. "Аман-

Куры

лыс"

ЖШС

13. "Бол

ашак"

ЖШС

14.  "Ансар

-сервис"

ЖШС

15. "SK

Galam"

ЖШС

27.

10.

2016ж

"Арман-

Кызыл

орда"

ЖШС

79

 169

216

11 

517

172

12%

 1.  

«Қызы

лорда

облы

сының

құрылыс,

сәулет

және

қала

құры

лысы

басқ

армасы»

ММ

 

"Қызыл

орда

қаласы

Қос

шын

ырау

ауыл

дық

округі

Абай

ауы

лында

дәрі

герлік

амбу

лато

рия

құры

лысы"

Жұмыс

тарды

мем.

сатып

алу

бөл

імі

кон

курс

№954961-1)

880

375

44

(986

020

49)

13.

09.

2016ж

28.09.

2016ж

 15:00

мин

1.  "МСФ

Мун

айкур

ылыс"

ЖШС

2. "Инте

грос

трой"

ЖШС

3.  "МФК

-ТУ

РАН"

ЖШС

4.  "АБУ-

СЕР"

ЖШС

5.  "Акм

ешит-

Мели

оратор

" ЖШС

6.  "Асар"

ЖШС

7. "КАЗ

куры

лыс

сервис

" ЖШС

8.  "Аман-

Куры

лыс"

ЖШС

19.

10.

2016ж

«Абу

-Сер»

ЖШС

88

030

000

7

544

0%

 1.  

«Қызы

лорда

облы

сының

құры

лыс,

сәулет

және

қала

құры

лысы

басқ

армасы»

ММ

 

"Қызыл

орда

облысы

Сыр

дария

ауданы

Қоғал

ыкөл

ауылы

ндағы

дәрі

герлік

амбу

лат

ория

құры

лысы"

Жұмыс

тарды

мем.

сатып

алу

бөл

імі

кон

курс

№954965-1)

837

242

33

(937

711

41)

13.

09.

2016ж

28.09.

2016ж

 15:00

мин

1. "МСФ

"Мунай

курылыс

" ЖШС

2. "Инте

грос

трой"

ЖШС

3.  "МФК

-ТУРАН"

ЖШС

4.  "АБУ

-СЕР"

ЖШС

5.  "Акме

шит-

Мели

оратор

" ЖШС

6.  "Асар

" ЖШС

7. "Пре

стол"

ЖШС

8.  "СО

ФТ

Кызыл

орда"

ЖШС

9. "N-

Com

Service

" ЖШС

19.

10.

2016ж

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілмеген

байла

нысты

өтпеген

деп

тану 

 ( "Акм

ешит-Мел

иора

тор"

ЖШС)

77

277

467

446

766

7.

7%

 1.  

«Қызы

лорда

облы

сының

құры

лыс,

сәулет

және

қала

құры

лысы

басқ

армасы»

ММ

 

"Қызыл

орда

облысы

Жал

ағаш

ауданы

Еңбек

ауыл

ында

дәрі

герлік

амбу

лато

рия

құры

лысы"

Жұ

мыс

тарды

мем.

сатып

алу

бөл

імі

кон

курс

 №954977-1)

836

741

46

(937

150

43)

13.

09.

2016ж

28.09.

2016ж

 15:00

мин

1.  "Инте

грос

трой"

ЖШС

2.  "Рем

строй"

ЖШС

3.  "КАС

ИЕТ

LTD"

ЖШС

4.  "Асар

" ЖШС

5. "Кап

-Строй"

ЖШС

6.  "Ар

ман-

Кызыл

орда"

ЖШС

7. "СО

ФТ

Кызыл

орда "

ЖШС

8. "СК

и Мон

таж-

Строй"

ЖШС

21.

10.

2016ж

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілмеген

байла

нысты

өтпеген

деп

тану 

 ( "СК

и Мон

таж-

Ст

рой"

ЖШС)

79

490

437.7

183

709

5%

 1.  

«Қызы

лорда

облы

сының

құры

лыс,

сәу

лет

және

қала

құры

лысы

басқ

армасы»

ММ

 

"Қызыл

орда

облысы

Шиелі

ауд

аны

Ақ

мая

ауыл

ындағы

дәрі

герлік

амбу

лато

рия

құры

лысы"

Жұм

ыст

арды

мем.

сатып

алу

бөл

імі

кон

курс

№954982-1)

840

098

61

(940

910

44)

13.

09.

2016ж

28.09.

2016ж

 15:00

мин

1. "САХ

и К"

ЖШС

2.  "АБУ-

СЕР"

ЖШС

3.  "Бо

Мур"

ЖШС

4. Мон

таж

Строй

Про

ект-

СМ"

ЖШС

5. "Ел

Құры

лыс

сер

вис"

ЖШС

6. "Ар

ман-

Кызыл

орда"

ЖШС

7. "СОФТ

Кызыл

орда"

ЖШС

8. "SK

Galam"

ЖШС

19.

10.

2016ж

«Мон

таж

Строй

Про

ект

-СМ»

ЖШС

73

928

678

10

 081

183

12%

 1.  

«Қызы

лорда

облы

сының

құры

лыс,

сәу

лет

және

қала

құры

лысы

басқ

арм

асы»

ММ

 

"Қызыл

орда

облысы

Қазалы

ауданы

Шәкен

елді

меке

нінде

100

орын

дық

мектеп

-инте

рнат

құры

лысы"

Жұм

ыст

арды

мем.

сатып

алу

бөл

імі

кон

курс

 №959299-1)

577

464

324

(646

760

004)

13.

09.

2016ж

29.09.

2016ж

 10:00

мин

1.  "КАЗ

куры

лыс

сервис"

ЖШС

2. "КАЗ

АЛЫ -

КУРЫ

ЛЫС"

ЖШС

3. "УМИ

РЗАК"

ЖШС

4. "Стан

дарт

Ойл

КЗО"

ЖШС

5. "Ел

Конды"

ЖШС

20.

10.

2016ж

 «Уми

рзак»

ЖШС

537

041

000

40 

423

324

8%

 1.  

«Қызы

лорда

облы

сының

құры

лыс,

сәулет

және

қала

құры

лысы

басқ

армасы»

ММ

 

"Қызыл

орда

облысы

Қаз

алы

ауд

аны

Лах

алы

ауыл

ында

100

оры

ндық

мектеп

құры

лысы"

Жұ

мыс

тар

ды

мем.

сатып

алу

бөл

імі

кон

курс

№961236-1)

323

609

360

(362

442

483)

13.

09.

2016ж

29.09.

2016ж

 10:00

мин

1.  "Жылу

- ХХІ"

ЖШС

2. "КА

ЗАЛЫ

-КУРЫ

ЛЫС"

ЖШС

3. "Арал

куры

лысы"

ЖШС

4. "АТА

МЕКЕН

" ЖШС

5. "Миле

ниум

Строй"

ЖШС

17.

10.

2016ж

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілм

еген

байла

нысты

өтпеген

деп

тану

«Жылу

– ХХІ»

ЖШС

297

720

611

25

 888

749

8%

 1.  

«Қызы

лорда

облы

сының

құры

лыс,

сәу

лет

және

қала

құры

лысы

басқ

армасы»

ММ

 

"Арал

ауданы

Ескі

ұра

елді

меке

нінде

салы

натын

20

орын

дық бала

бақша

сымен

50 орын

дық

мек

теп

құры

лысы"

Жұм

ыст

арды

мем.

сатып

алу

бөл

імі

кон

курс

961419-1)

375

282

349

(420

316

231)

13.

09.

2016ж

29.09.

2016ж

 10:00

мин

1. "Мон

таж

Строй

Про

ект

СМ"

ЖШС

2. "Ста

ндарт

Ойл

КЗО"

ЖШС

3.  "АТА

МЕКЕН

" ЖШС

4.  "TOL

AGAI-

2050"

ЖШС

5. "Ел

Конды"

ЖШС

6.  "СК

и Мон

таж-

Строй"

ЖШС

27.

10.

2016ж

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілмеген

байла

нысты

өтпеген

деп

тану

 "СК

и Мон

таж-

Строй"

ЖШС

367

776

702.

02

505

 646,

98

2%

 1.  

«Қызы

лорда

облы

сының

құры

лыс,

сәу

лет

және

қала

құры

лысы

басқ

армасы»

ММ

 

"Қызыл

орда

обл

ысы

Арал

ауд

аны

Құл

анды

ауыл

ында

20

оры

ндық

бала

бақ

шасы

бар

50

орын

дық

мектеп

құры

лысы"

Жұм

ыста

рды

мем.

са

тып

алу

бөл

імі

кон

курс

961531-1)

374

447

548

(419

381

254)

13.

09.

2016ж

29.09.

2016ж

 10:00

мин

1.  "SCS

Инжи

ниринг

" ЖШС

2.  "Арал

куры

лысы"

ЖШС

3. "Қол

ғанат

Құр

ылыс

" ЖШС

4. "Мал

ика и

КБ"

ЖШС

22.

10.

2016ж

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілм

еген

байла

нысты

өтп

еген

деп

тану

 "SCS

Инж

инир

инг"

ЖШС

363

200

000

11

 247

548

3%

 1.  

«Қызы

лорда

облы

сының

құры

лыс,

сәу

лет

және

қала

құры

лысы

басқ

армасы»

ММ

 

"Қызыл

орда

облысы

Арал

ауданы

Аққұ

лақ

ауы

лында

20

орын

дық бала

бақ

шасы

бар

50

орын

дық

мектеп

құры

лысы"

Жұм

ыст

арды

мем.

сат

ып

алу

бөл

імі

кон

курс

962077-1)

289

786

096

(324

560

427)

13.

09.

2016ж

29.09.

2016ж

 10:00

мин

1. "SCS

Инжи

ниринг

" ЖШС

2.  "A.N.T.

Build"

ЖШС

(A.N.T.

Билд)

17.

10.

2016ж

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілм

еген

байла

нысты

өтпеген

деп

тану

 ( "SCS

Инжи

ниринг"

ЖШС)

257

900

000

31

 886

096

11%

 1.  

«Қызы

лорда

облы

сының

құр

ылыс,

сәу

лет

және

қала

құры

лысы

басқ

армасы»

ММ

 

"Қызы

лорда

облысы

Арал

ауданы

Үкіл

ісай

ауыл

ында

20

орын

дық

бала

бақ

шасы

бар

50

орын

дық

мектеп

құры

лысы"

Жұм

ыста

рды

мем.

сатып

алу

бөл

імі

кон

курс

962154-1)

281

227

646

(314

974

963)

13.

09.

2016ж

29.09.

2016ж

 10:00

мин

1. "Ак

мешит

-Мели

оратор

" ЖШС

2. "Бо

Мур"

ЖШС

17.

10.

2016ж

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілм

еген

байла

нысты

өтп

еген

деп

тану

 

( "Бо-

Мур"

ЖШС)

0

0%

 1.  

«Қызы

лорда

облы

сының

құры

лыс,

сәу

лет

және

қала

құры

лысы

басқ

армасы»

ММ

 

"Қызы

лорда

облысы

Қазалы

ауданы

Шилі

ауыл

ындағы

20

орын

дық

бала

бақ

шасы

бар

50

орын

дық

мектеп

құры

лысы"

Жұм

ыста

рды

мем.

сатып

алу

бөл

імі

кон

курс

962290-1)

285

959

740

(320

274

908)

13.

09.

2016ж

29.09.

2016ж

 10:00

мин

1. "МФК-

ТУР

АН"

ЖШС

2. "КАЗ

АЛЫ

-КУР

ЫЛЫС

" ЖШС

3. "TOL

AGAI-

2050"

ЖШС

4. "АТА

МЕК

ЕН"

ЖШС

21.

10.

2016ж

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілм

еген

байла

нысты

өтп

еген

деп

тану

 ( "МФК

-ТУ

РАН"

ЖШС)

277

380

947

578

793

3%

 1.  

«Қызы

лорда

облы

сының

құры

лыс,

сәу

лет

және

қала

құры

лысы

басқ

арм

асы»

ММ

 

"Қызы

лорда

облысы

Қазалы

ауданы

Бірлік

ауы

лында

140

орын

дық

мектеп

құры

лысы"

Жұм

ыст

арды

мем.

сатып

алу

бөл

імі

кон

курс

962399-1)

450

390

656

(504

437

535)

13.

09.

2016ж

29.09.

2016ж

 10:00

мин

1.  "

Жылу

- ХХІ"

ЖШС

2.  "Аман

-Кур

ылыс"

ЖШС

3. "КАЗ

АЛЫ -

КУРЫ

ЛЫС"

ЖШС

4. "Стан

дарт

Ойл

КЗО"

ЖШС

5."На

мыс -

Құры

лыс"

ЖШС

28.

10.

2016ж

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілм

еген

байла

нысты

өтп

еген

деп

тану

 ( "Аман-

Құр

ылыс

"ЖШС)

450

390

656

0

0%

 1.  

«Қызы

лорда

облы

сының

құры

лыс,

сәу

лет

және

қала

құры

лысы

басқ

армасы»

ММ

 

"Қызы

лорда

облысы

Қар

мақшы

ауданы

Жос

алы

кен

тінде

90

орын

дық

"Ерт

өстік"

бала

бақша

сының

құры

лысы"

Жұм

ыст

арды

мем.

сат

ып

алу

бөл

імі

кон

курс

№982959-1)

221

154

 040

(247 

692

524)

20.

09.

2016ж

06.10.

2016ж

 10:00

мин

1. "Акм

ешит-

Мели

оратор "

ЖШС

2.  "Стан

дарт

Ойл

КЗО"

ЖШС

3. "Асар"

ЖШС

4. "Нур-

Талап

и К"

ЖШС

5.  "Рем

строй"

ЖШС

31.

10.

2016ж

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілмеген

байла

нысты

өтпеген

деп

тану

( "Акм

ешит-

Мелио

ратор"

ЖШС)

208 

548

259

12 

605

781

5%

 1.  

«Қызы

лорда

облы

сының

құры

лыс,

сәу

лет

және

қала

құры

лысы

басқ

армасы»

ММ

 

"Қызы

лорда

облысы

Қазалы

ауданы

Жала

ңтөс

батыр

ауыл

ында

150

орын

дық

ауыл

дық

клуб

құры

лысы"

Жұмыс

тарды

мем.

сатып

алу

бөл

імі

кон

курс

№981021-1, 

№1125583-1)

183

867 

181

(205

 931

242)

20.

09.

2016ж

06.10.

2016ж

 10:00

мин

1. "Намыс

-Құр

ылыс"

ЖШС

2. "СК

Орда-

Құры

лыс"

ЖШС

3. "SCS

Инжи

ниринг"

ЖШС

4.  "Асар"

ЖШС

5. "Жан

арту"

ЖШС

6.  "Мон

таж

Строй

Про

ект

-СМ

ЖШС

04.

11.

2016ж

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілм

еген

байла

нысты

өтп

еген

деп

тану

 

 

 

 

 

14.

11.

2016

24.11.

2016ж

 17:55

мин

1.  "СК

Нур

ым"

ЖШС

2. Объе

дин

ение

юрид

ичес

ких

лиц

"Ассо

циация

госу

дарс

твен

ных

зак

упок"

3.  "Жаб

дык

тау"

ЖШС

4. ТОО

"Мон

таж

Строй

Проект

-СМ

5.  "Бол

ашак"

ЖШС

6. "ДУИТ

- ТЕЛЕ

КОМ"

ЖШС

7. "Стан

дарт

Ойл

КЗО"

ЖШС

8. "Намыс

- Құры

лыс"

ЖШС

9. "Ком

пания "

МЕГО

ЛТД"

ЖШС

10.  "СК

Орда-

Құры

лыс"

ЖШС

11. "МФК

-ТУР

АН"

ЖШС

12. "SK

Galam

" ЖШМ

 

09.

12.

2016ж

 

0

0 %

 

 

 1.  

«Қызы

лорда

облы

сының

құры

лыс,

сәу

лет

және

қала

құры

лысы

басқ

армасы»

ММ

 

"Қызы

лорда

облысы

Қар

мақшы

ауданы

Жос

алы

кент

інде

90

орын

дық

"Айг

өлек

" бала

бақша

сының

құры

лысы"

Жұм

ыст

арды

мем.

сатып

алу

бөл

імі

кон

курс

№980672-1)

216

564

 370

(242

 552

094)

20.

09.

2016ж

06.10.

2016ж

 10:00

мин

1. "Стан

дарт

Ойл

КЗО"

ЖШС

2. "Нур-

Талап

и К"

ЖШС

3.  "Акм

ешит-

Мели

оратор"

ЖШС

4.  "Асар"

ЖШС

5. "Бол

ашак"

ЖШС

6. "Айд

ана"

ЖШС

31.

10.

2016ж

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілм

еген

байла

нысты

өтп

еген

деп

тану

( "Акме

шит-

Мелио

ратор"

ЖШС)

204

 220

200

12 

344

170

5%

 1.  

"Қызы

лорда

облы

сының

индус

трия

лық

-инно

ваци

ялық

даму

бас

қар

масы"

мем

лек

еттік

мек

емесі

Қызы

лорда

және

Бай

қоңыр

қала

лары

нда

VIII "

Бай

қоңыр

инвест"

инвес

тиция

лық

фору

мын

ұйым

дас

тыру

және

өткізу

қызметі

Қыз

мет

терді

мем.

сатып

алу

бөл

імі

кон

курс

985147-1)

22

450

 893

(25 

145

000)

 

21.

09.

2016ж

28.

09.

2016ж

 

25.10.

2016ж

 16:00

мин

1.  "BAQ

ORDA"

ЖШС

2.Pro

fiсcon

sulting

ЖШС

3.  "Busi

ness

Square

"ЖШС

4.  Муста

фаев

ЖК

5. "APEX

Con

sult"

ЖШС

6.  "ITE

CA"

ЖШС

7. "Z IN

DUST

RIES

LLC"

ЖШС

8. "CD

MA

stan

dard"

ЖШС

07.

11.

2016ж

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілмеген

байла

нысты

өтпеген

деп

тану

(Мус

тафаев

ЖК

169

997

77)

5451116

 

 1.  

«Қызы

лорда

облы

сының

құры

лыс,

сәу

лет

және

қала

құры

лысы

басқ

армасы»

ММ

 

"Қызы

лорда

облысы

Жаңа

қорған

ауданы М.

Нәлі

баев

ауылы

ндағы

250

орын

дық

№196

мек

тепті

300

орын

дық

етіп

түз

етіп

салу" 

Жұм

ыста

рды

мем.

сатып

алу

бөл

імі

кон

курс

996546-1)

671

111

 362

(751

 644

725)

 

26.

09.

2016ж

12.10.

2016ж

 10:00

мин

1."АБУ-

СЕР"

ЖШС

2.  "СК

Дан

екер"

ЖШС

3. "Асар

" ЖШС

4. "Орион

LTD"

ЖШС

5.  "Ай

- Тах"

ЖШС

6.  СМП-

Кызыл

орда"

ЖШС

7. "УМИ

РЗАК"

ЖШС

8.  "С.

СТР

ОЙ-

ЭКС

ПОРТ"

ЖШС

9. "Сона

Строй"

ЖШС

10.  "МСФ"

Мунай

куры

лыс"

ЖШС

05.

11.

2016ж

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілмеген

байла

нысты

өтпеген

деп

тану

("СК

Дан

екер"

ЖШС)

671

111 

362

 

0

0%

 1.  

«Қызы

лорда

облы

сының

құры

лыс,

сәу

лет

және

қала

құры

лысы

басқ

армасы»

ММ

 

"Қызы

лорда

облысы

Жаңа

қорған

ауд

аны

Төмен

арық

елді

меке

нінде

300

орын

дық

мектеп

құры

лысы

 Жұм

ыста

рды

мем.

са

тып

алу

бөл

імі

кон

курс

№996297-1)

681

372

 090

(763

 136

740)

27.

09.

2016ж

13.10.

2016ж

 10:00

мин

1.СМП-

Кызыл

орда"

ЖШС

2. "Пром

строй

сервис.

Е" ЖШС

3.  "Орион

LTD"

ЖШС

4. "АБУ

-СЕР"

ЖШС

5.  "Айд

ана"ЖШС

6. "ТЕХ

ОСН

АСТКА-

РЕМ

СЕР

ВИС"

ЖШС

7. "УМИР

ЗАК"

ЖШС

8. "Жабд

ыктау"

ЖШС

9. "ОРТА-

КОК

ШЕ"

ЖШС

10. "Сар

ыбу

лак"

ЖШС

11. "Бақ

-Жай

"ЖШС

04.

11.

2016ж

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілм

еген

байла

нысты

өтп

еген

деп

тану

(СМП-

Кызы

лорда

ЖШС)

606

421

160

74 

950

930

11%

 1.  

«Қызы

лорда

облы

сының

құры

лыс,

сәу

лет

және

қала

құры

лысы

басқ

армасы»

ММ

 

Қызы

лорда

облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кентінде

мем

лекеттік

орган

дар

дың

әкім

шілік

ғимара

тының

құры

лысы

Жұм

ыст

арды

мем.

сатып

алу

бөл

імі

кон

курс

№1084623-1)

162 

986

 313

(182 

544

670)

28.

10.

2016ж

14.11.

2016 ж

 09-30

1. Объе

дине

ние

юр.

лиц

"Ассо

циация

госу

дарст

венных

закупок"

2. "Арман-

Кызыл

орда"

ЖШС

3. "Кап

-Строй"

ЖШС

4.  "Бола

шак"

ЖШС

5.  "АТА

МЕКЕН"

ЖШС

6. "Ел

Конды"

ЖШС

7. "МСФ

"Мунай

куры

лыс"

ЖШС

8. "СК

Орда-

Құры

лыс"

ЖШС

9. "Аса

нас-

Дар"

ЖШС

10. "Сәт

-Сер

вис"

ЖШС

11. "ДУИТ

-ТЕЛЕ

КОМ"

ЖШС

 

30.

11.

2016ж

 «Дуит

-Теле

ком»

ЖШС

146

 687

681

16

 298

632

10%

 1.  

«Қызы

лорда

облы

сының

құры

лыс,

сәу

лет

және

қала

құры

лысы

басқ

армасы»

ММ

 

"Қызы

лорда

облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке

би кен

тінде

мем

леке

ттік

орган

дар

дың

әкім

шілік

ғима

раты

ның

құры

лысы"

бой

ынша

техни

калық

қада

ғалау

қыз

метін

көр

сету"

Қыз

мет

терді

мем.

са

тып

алу

бөл

імі

кон

курс

1101507-1)

201

945

(2 

466

178)

04.

11.

2016ж

27.11.

2016ж

  17.12

мин

1. "Ak

cent

KZ"

ЖШС

2.  "ҚАЙ

МАР

ЖШС

Инжи

ниринг"

ЖШС

3. "Дос

тар

Строй

Групп"

ЖШС

4. Строй

техно

проект

KZ A

и К"

ЖШС

 

08.

12.

2016ж

 

"ҚАЙ

МАР

Инжи

нир

инг"

ЖШС

981

751

220

194

10%

 1.  

Қаза

қстан

Респу

бликасы

Ауыл

шаруа

шылығы

минис

трлігі Су

ресур

стары

коми

теті "

Қазсу

шар"

шаруа

шылық

жүр

гізу

құқығы

ндағы

респуб

ликалық

мемле

кеттік

кәсіп

орны

ның

«Арал»

сал

ынып

жатқан

кәсіп

орын

дар

дың

бірл

ескен

дире

кциясы»

фил

иалы

Қызы

лорда

облысы,

Қар

мақшы ауданы, Жосалы

кенті

ндегі

тұрғын

үйле

рге су

құбы

рын

жеткізу

желі

лерінің

құры

лысы

(4 кезең)

Жұм

ыст

арды

мем.

сатып

алу

бөл

імі

кон

курс

№1093595-1)

381

680 

850

(427 

482

552)

01.

11.

2016ж

           17.11.

2016 ж

18-30

мин.

1.  "Ақм

ешіт-

Мели

оратор

"ЖШС

2.  "Энерго

Рем

Сервис

Алматы"

ЖШС

3. "СК

Нурым"

ЖШС

4.  "ТМ

Жоба

Құры

лыс"

ЖШС

5.  "АТА

МЕК

ЕН"

ЖШС

6.  " МСФ

"Мунай

куры

лыс

ЖШС

7.  "Сәт

-Сер

вис"

ЖШС

8. "КАЗ

куры

лыс

сервис

"ЖШС

9. "РЗА"

10. "КА-

СТРОЙ

ЛТД

"ЖШС 

11. "Мем

лекеттік

сатып

алула

рының

Ассоц

иациясы"

заңды

тұлғалар

бірл

естігі

12.  "Нур

-Талап

и К"ЖШС

13. ПрК

"Агро

спец

монтаж"

14. 18.  "

СК Орда

-Құры

лыс"

ЖШС

15. "Жана

рту" ЖШС

16.  "Мелио

ратор" ЖШС

17.  " Спец

Вод

Хоз

Сервис

"ЖШС

18.  " Бақ

-Береке

2030"

ЖШС

12.

12.

2016

 

ТОО "Сәт-Сер

вис"

320 

600

900

610

799

50

16%

 1.  

Қаза

қстан

Рес

публи

касы

Ауыл

шаруа

шыл

ығы

минис

трлігі

Су

ресур

стары

ком

итеті

"Қазс

ушар"

шаруа

шылық

жүргізу

құқығы

ндағы

рес

публи

калық

мемле

кеттік

кәсіп

орны

ның

«Арал»

сал

ынып

жатқан

кәсіп

орын

дар

дың

бірл

ескен

дирек

циясы»

фил

иалы

Қызы

лорда

облысы,

Қарм

ақшы

ауд

аны,

Жос

алы

кенті

ндегі су жүйесін

және

2-ші

насос

стан

циясын

қайта

жаңғ

ырту

Жұм

ыста

рды

мем.

са

тып

алу

бөл

імі

кон

курс

1093509-1)

197

882 

334

(221

628

214)

01.

11.

2016ж

17.11.

2016ж

 10-00

1. "СК

Нур

ым"

ЖШС

2. "Эне

рго

Рем

Сер

вис

Алм

аты"

ЖШС

3. "Бер

-Нур-

Тараз"

ЖШС

4.  " ДУИТ

-ТЕЛЕ

КОМ "

ЖШС

5. "АТА

МЕК

ЕН"

ЖШС

6.  "РЗА"

АК

7.  ПТ

"Бек и

Комп

ания "

8. "Жан

арту"

ЖШС

9. ПрК "

Агро

спец

монтаж"

10. "Нур

-Талап

и К"ЖШС

11.  "Мелио

ратор"

ЖШС

12.  "Сәт

-Сервис"

ЖШС

13. "Асар

"ЖШС

14.  "КАЗ

куры

лыс

сервис

"ЖШС

15.  "

Бола

шак"

ЖШС

16. "

МСФ

"Мун

айку

рылыс

ЖШС

17.  

"Софт

Қызыл

орда"

ЖШС

18. "СК

Орда-

Құры

лыс"

ЖШС

30.

11.

2016ж

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілм

еген

байла

нысты

өтп

еген

деп

тану

 ( РЗА АК)

187 

988

217

9 894 117

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


01.10.2016 жылғы жағдай бойынша

2016 жылы Қызылорда облысының мемлекеттік

сатып алу басқармасы бойынша мемлекеттік сатып алу туралы мәлімет

 

Тапсырыс

беруші

Нысанның

атауы

Сметалық

құны,

(ҚҚС-

сыз)

 

Хабар

ландыру

күні

Ашылу

күні

(әлеуетті

өнім

беруші)

Қорытынды

күні

 

Жеңімпаз

атауы

Үнем

делген

қаржы

Аванс%

 

1

2

3

4

5

6                           

7

8

9

10

 

1

«Қыз

ыло

рда

облы

сының

құры

лыс,

сәу

лет

және

қала

құры

лысы

бас

қар

масы»

ММ

Қыз

ыло

рда

қала

сы,

Ғ.

Мұ

рат

баев

көше

сіндегі

орт

алық

ста

дион

ның

қоса

лқы

фут

бол

ала

ңын

қайта

жаң

ғырту

жұм

ысы

Жұмыс

бөлімі -

конкурс

№ 361303-1

331

844

302

(371 

665

618)

24.03.

16 ж.

 

09.04.

16 ж.

12:00

минут

 

1.«Азия

Даму

LTD»

ЖШС;

2.«Ала

тау

-Аль

дан-

Агро»

ЖШС;

3.«

Пром

строй

сервис

.Е»

ЖШС;

4.«Агро

спец

монтаж

»;ЖШС

5.«Айд

ана-ИК»

ЖШС;

6.«Ори

он LTD

»ЖШС;

7.«КОН

СТРУ

КТИВ»

ЖШС;

8.«Асыл

Кент-

Құры

лыс»

ЖШС;

9.«Ақм

ешіт

-Мели

оратор

»ЖШС;

10.«Сыр

Құры

лыс»

ЖШС;

11.

«Абзал

Проект

Конс

алтинг»

ЖШС.

06.05.

16 ж.

(тап

сырыс

беру

шінің

шеш

імі,

бір

көз

ден

сатып

алу)

 

 

«Азия

Даму

LTD»

ЖШС

306

955

979

24 

888

323

7 %

 

2

«Қызы

лорда

облы

сының

құры

лыс,

сәулет

және

қала

құры

лысы

бас

қар

масы»

ММ

 

Қызы

лорода

стан

циясы

нан

Қызы

лорда

қала

сының

Титов

кентін

дегі

инд

устри

ялық

айм

аққа

дейін

темі

ржол

тұйы

ғының

құры

лысы

Жұ

мыс

бөл

імі-

кон

курс

№ 377752-1

 

738

052

722

(826

 619

049)

28.03.

16 ж.

13.04.

16 ж.

10:00

минут

 

1.

«КАЗ

құры

лыс

сер

вис»

ЖШС;

2.

«Жеті

Жол

Торабы

»ЖШС;

3.

«Бек

және

Ком

пания»

ЖШС;

4.«С

.Строй

-Экс

порт»

ЖШС;

5.

«Бе

дел

Құры

лыс»

ЖШС;

6.

«Қыран»

ЖШС.

12.05.

16 ж.

 

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілмеген

байла

нысты

өтпеген

деп

тану

 

0%

 

№ 631068-1

24.

05.

16 ж.

09.06.

16 ж.

10:00

минут

(қай

талау)

1.«С

.Строй

-Экс

порт»

ЖШС;

2.

«СМП-

Қызы

лорда

»ЖШС;

3.«Бек

және

Ком

пания»

ЖШС.

 

04.

06.

16 ж.

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібері

лмеген

байла

нысты

өтп

еген

деп

тану

«С.

Строй

-Экс

порт»

ЖШС;

734

362

459

3

 690

263

0%

 

3

 

«Қызы

лорда

облы

сының

құры

лыс,

сәу

лет

және

қала

құры

лысы

бас

қарм

асы»

ММ

 

Қызы

лорда

стан

циясы

нан

Қызы

лорда

қала

сының

Титов

кент

індегі

инд

устри

ялық

айм

аққа

дей

інгі

темір

жол

тұйы

ғының

құры

лысы

бойы

нша

тех

ник

алық

қад

аға

лау

қыз

метін

көр

сету

Жұ

мыс

бөл

імі 

№ 392455-1

 

9

971

093

(11

 167

624)

 

07.

04.

16 ж.

 

22.04.

16 ж.

16:20

минут

1.«Қай

мар

Инжи

ниринг

»ЖШС;

2.«Дос

тар

Строй

Групп

»ЖШС;

3.«Инж

енер

ные

бюро

«Nur

tau»

ЖШС;

4.

«Стан

дарт

Стр

ойСер

вис

LTD»

ЖШС;

5.«Крез

-Сервис

»ЖШС;

6.«СК

Энерго

-OIL»

ЖШС.

 

21.05.

2016

(баға

ұсыныс

тарын

сұрату)

 

 

«СК

Эне

рго

-OIL»

ЖШС

7

976

874.

09

 

994

 218

 

20%

 

4

«Қызы

лорда

облы

сының

жола

ушы

лар

көлігі

және

авто

мобиль

жол

дары

басқа

рмасы»

ММ

 

Облы

стық

маң

ызы

бар "

Сам

ара

-Шым

кент

-Тере

ңөзек"

авто

мобиль

жолын

дағы

көп

ірді

күр

делі

жөн

деу

(Жұ

мыс

бөл

імі-

кон

курс

№ 482521-1)

220

116

 290

(246

 530

618)

18.04.16 ж.

04.05.

16 ж.

10:05

минут

 

1.

«Мосто

строи

тельный

отряд

№25

ЖШС.

Ряз

анова

А.»;

2.

«Арал

құры

лысы

»ЖШС;

3.«Стан

дарт

Ойл

КЗО»

ЖШС.

26.05.

16 г.

(тапс

ырыс

беру

шінің

шеш

імі,

бір

көз

ден

сатып

алу)

 

 

 

«Мосто

строи

тель

ный

отряд

№25

Ряз

анова

А.»

ЖШС

209 

110

476

11 

005

814

5%

 

5

"Ауда

ндық

құры

лыс

бөл

імі"

ММ"

 

Қызы

лорда

облысы,

Қазалы

ауданы,

Әйтеке

би кенті

мен

Қазалы

қала

сында

сумен

жаб

дықтау

жүйе

лері

нің

құры

лысын

салу

және

кең

ейту

(Жұ

мыс

бөл

імі -

кон

курс

№ 606800-1)

(№ 735254-1)

(925921-1)

2

058

117

 602

(2 

305 

091 

714)

17.

05.

2016 ж

03.06.

2016

10:00

мин

Бас

тарт

ылған

сатып

алуға

арна

лған

шығы

стар

қысқ

артыл

ған.

 

 

 

0%

 

Фил

иал

"ресу

рстары

коми

теті

«Қаз

су

шар»

шару

ашы

лық

жүр

гізу

құқы

ғын

дағы

рес

публи

калық

мем

леке

ттік

кәсіп

орны

ның

«Арал»

сал

ынып

жат

қан

кәсіп

орын

дар

дың

бірл

ескен

дире

кци

ясы»

фил

иалы"

 

22.

06.

2016 ж

08.07.

2016

10:00

мин

(қайт

алау)

1."АТА

МЕК

ЕН

" ЖШС

2."ТАМ

АС

"ЖШС

3."КА

-СТР

ОЙ

ЛТД

"ЖШС

4."РЗА

"АҚ

5."Акм

ешит

-Мели

оратор

"ЖШС

6."Же

ніс Аст

ана

-2007

"ЖШС

7. ПрК

"Агрос

пецм

онтаж"

ЖШС

19.

08.

2016ж

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әлеу

етті

қаты

сушы

жібері

лмеген

байла

нысты

өтп

еген

деп

тану

 

 

0%

 

28.

08.

2016

ж

08.09.

2016

1.СМП-

Кызы

лорда

"ЖШС

2."ЖАС

-А 2001

"ЖШС

3.

"Арал

куры

лысы

"ЖШС

4."РЗА"

ЖШС

5."ТА

МАС

"ЖШС

6. "КА-

СТР

ОЙ

ЛТД

"ЖШС

28.

09.

2016ж

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әлеу

етті

қаты

сушы

жібе

ріл

меген

байла

нысты

өтпе

ген

деп

тану

 

(КА-

СТР

ОЙ

ЛТД

ЖШС)

1

934

630

546

123

 487

056

6%

 

6

"Ауд

андық

құры

лыс

бөл

імі"

ММ"

 

Қызы

лорда

облысы,

Арал

ауд

аны,

Секс

еуіл

кен

тінің

ішкі

су

құб

ыры

желі

лерін

қайта

жаң

ғырту

және

кең

ейту

(Жұмыс

бөлімі -

кон

курс

№ 607551-1

№ 743603-1

№925916-1

258 

742 

040

(1 

409

 791

085)

 

 

18.

05.

2016ж

03.06.

2016

15:00

мин

Бас

тар

тыл

ған

сат

ып

алуға

арна

лған

шығ

ыстар

қысқа

ртылған.

 

 

 

0%

 

Фил

иал

"рес

урс

тары

ком

итеті

«Қаз

сушар»

шару

ашылық

жүрг

ізу

құқы

ғынд

ағы

рес

публи

калық

мемл

екеттік

кәсіп

орны

ның

«Арал»

салы

нып

жат

қан

кәсіп

орын

дар

дың

бірле

скен

дире

кциясы»

фили

алы"

22.

06.

2016ж

08.07.

2016

10:00

мин

(қайт

алау)

1."

Асыл-

Тау"

ЖШС

2."ҮШ

СӘТ

"ЖШС

3."КА

-СТР

ОЙ

ЛТД

"ЖШС

4."Ай

дын"

ЖШС

5.

СМП-

Кызы

лорда

"ЖШС

6."Жылу -

ХХІ"ЖШС

7."Акм

ешіт

-Мели

оратор

"ЖШС

8."Аса

нас

-Дар"

ЖШС

9."УМИ

РЗАК

"ЖШС

10."ТА

МАС

"ЖШС

11."

Бақ-

Бер

еке

2030"

ЖШС

12.

"КАЗ

курылыс

сервис

"ЖШС

13.

"SCS

Инжи

ниринг"

ЖШС

14.

"Арал

куры

лысы

"ЖШС

19.

08.

2016

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде-

бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібе

ріл

меген

байлан

ысты өтпеген

деп тану

 

 

0%

 

28.

08.

2016

08.09.

2016

1."

ЖАС

2001

"ЖШС

2."Ай

дын

"ЖШС

3.

СМП-

Кызы

лорда

"ЖШС

4."

ТАМ

АС

"ЖШС

5."КА-

СТР

ОЙ

ЛТД

"ЖШС

6. "

Бақ-

Бер

еке

2030

"ЖШС

7."

Арал

куры

лысы

"ЖШС

8."Сыр

энерго

газстр

ой"ЖШС

27.

09.

2016

Конку

рсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілме

ген

байла

нысты

өтп

еген

деп

тану

( КА

-СТР

ОЙ

ЛТД

ЖШС)

1

170

630

098

88 

111

942

7%

 

7

«Қызы

лорда

облы

сының

құры

лыс,

сәу

лет

және

қала

құры

лысы

басқ

армасы

» ММ

Қызы

лорда

қала

сыдағы

облы

стық

жұмы

спен

қам

туды

үйле

стіру

және

әлеу

меттік

бағдар

лам

алар

басқа

рмасы

ғимар

атына

лифт

құры

лысы

№ 618418-1

22

497

 926

(2 

197

 677,

12)

20.

05.

2016

06.06.

2016

09:00

мин

 

1.«

КАЗ

куры

лыс

сер

вис

»ЖШС;

2. «

АРУ

ЖАН»

ЖШС.

04.

07.

16 ж.

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібері

лмеген

байла

нысты

өтпеген

деп

тану

( КАЗ

куры

лыс

сервис ЖШС)

22

272

947

224

979

1%

 

8

 

КМҚК

"Қызы

лорда

инду

стриа

лды

-техни

калық

кол

леджі"

білім

басқа

рмасы"

 

Қызы

лорда

қаласы,

Гага

рин

қыс

тағы,

Кам

алов

көшесі

35 А

мекен

жайын

дағы

Қызы

лорда

инду

стриа

лды

-техни

калық

кол

ледж

інің

оқу

ғима

ратын

күрделі

жөндеу

жұмы

старына

техни

калық

қада

ғалау

(Қызмет

бөлімі –

конкурс

№ 613326-1)

1 742 

390

(1 951

476,

80)

19.

05.

2016ж

12.06.

2016

09:00

мин

 

1.«До

стар

Строй

Групп

»ЖШС;

2.«Aisar

-Group»

ЖШС;

3.«КАЙ

МАР

Инжи

ниринг

»ЖШС;

4.«Инж

енер

-Строй»

ЖШС;

5.«Жана-

Гасыр-

К»ЖШС.

05.

07.

16 ж.

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әлеу

етті

қаты

сушы

жіберіл

меген

байла

нысты

өтпеген

деп тану

( Достар

Строй

Групп

ЖШС)

1 045

434

696

956

40%

 

9

КММ

"Жаңа

қорған

кенті

әкімі

нің

Аппа

раты"

Қызы

лорда

облысы,

Жаңа

қорған

ауданы,

Жаңа

қорған

кентін

дегі

«Сам

ара-

Шым

кент»

авто

мобиль

трас

сас

ына

Шал

қия

кентіне

дейінгі

авто

мобиль

жолын

жары

қтан

дыру

(Жұ

мыс

бөл

імі -

кон

курс

№ 624599-1)

32

246

030

(36 

115 

554)

23.

05.

2016ж

07.06.

2016

11:00

мин

 

1.«ЭЛ

КОМ»

ЖШС;

2. «

Мон

таж

Строй

Проект

-СМ»

ЖШС;

3.«СК

Орда

-Құры

лыс»

ЖШС.

05.

07.

16 ж.

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әлеу

етті

қаты

сушы

жібе

ріл

ме

ген

байла

нысты

өтпе

ген

деп

тану

(СК

Орда

-Құры

лыс

ЖШС)

0

0%

 

10

«Қызы

лорда

облы

сынң

құры

лыс,

сәу

лет

және

қала

құры

лысы

басқ

армасы»

ММ

Қызы

лорда

қала

сын

дағы

облы

стық

жұмы

спен

қам

туды

үйле

стіру

және

әлеу

меттік

бағд

арлам

алар

бас

қарм

асы

ғима

раты

ның

лифт

құры

лыс

ына

тех

ника

лық

қада

ғалау

қыз

метін

көр

сету

(Қыз

мет

бөл

імі –

кон

курс

№ 620896-1)

303 

950

(340

424)

20.

05.

2016ж

13.06.

2016ж

17:23

мин

 

1.«Ai

sar-

Group

»ЖШС;

2.«Жана

-Гасыр

-К»ЖШС.

 

13.

07.

2016ж

Конку

рсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібері

лмеген

байла

нысты өтпеген

деп

тану

(«Aisar

Group»

ЖШС;

303

000

950

0%

 

11

«Жаңа

қорған

ауда

ндық

тұрғын

үй

-комму

налдық

шаруа

шылығы,

жолау

шылар

көлігі

және

авто

мобиль

жолд

ары

бөлімі»

КММ

 

Қызыл

орда

облысы,

Жаңа

қорған

ауданы,

Жана

қорған

кентінің

Хора

сан

ата

көшесін

орташа

жөндеу

(Жұмыс

бөлімі -

конкурс

№ 624529-1)

49

971

614

(55 

968 

207,

68)

 

23.

05.

2016ж

14.06.

2016

10:22

мин

1.«АҚ

-ЖОЛ

»ЖШС;

2.«Аз

рет-жол

құры

лыс»ЖШС;

3.«Қызы

лорда

жолдары

»ЖШС;

4.«Ши

елі-

Жол

шы»ЖШС;

5.«Тас

Жол»ЖШС.

13.

07.

2016ж

«Шиелі-

Жолшы

»ЖШС

41 

476

440

8

495

174

17%

 

12

«Қызы

лорда

облы

сының

табиғи

ресу

рстар

және

табиғат

пайда

лануды

реттеу

басқа

рмасы»

ММ ГУ

 

Шиелі

ауданы,

Шиелі

кентінің

эколо

гиялық

жағ

дайын

және

сумен

қамта

масыз

етілуін

жақс

арту

мақса

тында

"Базар

арығы"

кана

лына

су

шару

ашыл

ығы

жұмы

старын

жүргізу

(Жұмыс

бөлімі -

конкурс

№ 637398-1)

181

643 

101

(203

 440

273)

25.

05.

2016ж

10.06.

2016

12:00

мин

 

1.«Мұ

рап

сер

вис-

Шиелі»

ЖШС;

2.«Ақн

иет

-2004

»ЖШС;

3.«Стан

дарт

Ойл

КЗО

»ЖШС;

4.«СК

Орда

-Құры

лыс»

ЖШС.

11.07.

16 ж.

( баға

ұсы

ныс

тарын

сұрату ).

 

«Стан

дарт

Ойл

КЗО

»ЖШС

145

000

000

36 

643

101

20%

 

13

"Ши

елі

ауда

ндық

құры

лыс

бөл

імі»

Қызы

лорда

обл

ысы,

Шие

лі

ауд

аны

Жах

аев

елді

мек

енін

де

сал

ына

тын

тұр

ғын

үйл

ерге

инф

ра

құры

лым

құры

лысы

(Жұмыс

бөлімі -

конкурс

№869960-1)

471

519

 899

(528

102

286)

09.

08.

2016ж

25.08.

2016

10:00

мин

1)"Сәт

-Сервис

"ЖШС

2)"АБУ

-СЕР

"ЖШС

3)"СК

Орда-

Құры

лыс

"ЖШС

4) СМП-

Кызы

лорда

"ЖШС

5) ПрК

"Агро

спец

монтаж"

6) "Бақ

-Береке

2030

"ЖШС

7)"КАЗ

курылыс

сервис

"ЖШС

8) "Меха

низатор

-К"ЖШС

9) "Кызы

лорди

нский

кирпи

чный

завод

"ЖШС

20.

09.

2016ж

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әлеу

етті

қаты

сушы

жібері

лмеген

байл

анысты өтпеген

деп

тану

(«Абу-

Сер»

ЖШС)

471

519 

899

 

0

0%

 

14

"Ши

елі

ауд

андық

құры

лыс

бөл

імі»

 

Қызы

лорда

облысы,

Шиелі

ауданы

Қода

манов

елді

меке

нінде

салы

натын

тұрғын

үйлерге

инфра

құры

лым

құры

лысы

(Жұмыс

бөлімі-

конкурс

№870598-1 )

283

888 

684

(317

 955

326)

09.

08.

2016ж

25.08.

2016

10:00

мин

1)"АН

КЕМА

"ЖШС

2)"АБУ

-СЕР

"ЖШС

3)"СК

Орда-

Құры

лыс"

ЖШС

4) "Ас

анас-

Дар

"ЖШС

5) ПрК "

Агро

спец

монтаж"

6)"Жан

арту"

ЖШС

7)"КАЗ

курылыс

сервис

"ЖШС

8)"Сәт-

Сервис"

ЖШС

9)"ЭЛ

КОМ"

ЖШС

10)"Акм

ешит-

Мел

иоратор

ЖШС

11)"Бай

терек

-Групп+АА

"ЖШС

12)"Техно

Строй

Инжи

ниринг

"ЖШС

13)"Сары

булак

"ЖШС

27.

09.

2016ж

ПрК

Агро

спец

мон

таж

200

000

000

83

888

684

29%

 

15

"Ши

елі

ауда

ндық

құры

лыс

бөл

імі»

Қызы

лорда

облысы,

Шиелі

ауданы,

Шиелі

кенті

"Байт

ерек"

және

"Ақо

рда"

мөлтек

аудан

дар

дағы

жаңа

тұрғын

үйлерді

элек

трмен

қамту

және

автом

обиль

жолын

салу

(Жұмыс

бөлімі -

конкурс

№ 876306-1)

197

933

711

(221

 685

756)

10.

08.

2016ж

26.08.

2016

10:00

мин

1) ПрК"

Агро

спец

монтаж"

2) "Ши

ели

-Жолшы"

3)"Нур

-Талап

и К"ЖШС

4)"СК

Орда-

Құр

ылыс

"ЖШС

5)"Аман-

Курылыс

"ЖШС

6)"ЭЛ

КОМ

"ЖШС

7) "КА

Зкуры

лыс

сервис

"ЖШС

8) "Мон

таж

Строй

Проект-

СМ"ЖШС

9) "СОФТ

Кызы

лорда"

ЖШС

 

 

 

 

 

16

"Ши

елі

ауда

ндық

құры

лыс

бөл

імі»

 

Қызы

лорда

облы

сы,

Шиелі

ауд

аны,

Алғ

абас

елді

меке

нінде

салы

натын

тұрғын

үйл

ерге

инфра

құры

лым

құры

лысы

(Жұмыс

бөлімі -

конкурс

№ 875335-1)

237

654 

013

(266

 172

494)

10.

08.

2016ж

26.08.

2016

10:00

мин

1) ПрК

"Агро

спец

монтаж"

2)"Нур-

Талап

и К"ЖШС

3)"АБУ-

СЕР

"ЖШС

4)"СК

Орда-

Құр

ылыс"

ЖШС

5) "Жан

арту"

ЖШС

6)"ЭЛ

КОМ"

ЖШС

7)"Пре

стол"

ЖШС

8)"Мон

таж

Строй

Проект

-СМ"ЖШС

9)"Акм

ешит-

Мели

оратор

"ЖШС

10) "КАЗ

куры

лыс

сервис

"ЖШС

11)"Айд

ана

"ЖШС

12) "

СОФТ

Кызы

лорда

"ЖШС

27.

09.

2016

«КАЗ

кур

ылыс

сер

вис»

ЖШС

187

746

670

49 

907 343

21%

 

17

"Ши

елі

ауда

ндық

құры

лыс

бөл

імі»

Қызыл

орда

облысы,

Шиелі

кенті

Береке

мөлтек

ауда

нының

инфр

ақұры

лым

ының

құры

лысы

(Жұмыс

бөлімі –

конкурс

№881095-1)

592

748 

340

(663

878

140)

11.

08.

2016ж

29.08.

2016

10:00

мин

1)"СО

ФТ

Кызыл

орда

"ЖШС

2)"Аст

ана

сервис

Ltd"

ЖШС

3)"Меха

низатор

-К ЖШС

4) "Кыз

ылор

динский

кирп

ичный

завод"

ЖШС

5)"СК

Дан

екер"

ЖШС

6)"МФК-

ТУРАН"

ЖШС

7)" СК

Орда-

Құры

лыс"

ЖШС

8) "Кап-

Строй"

ЖШС

9) СМП

-Кызы

лорда"

ЖШС

30.

09.

2016ж

"МФК-

ТУ

РАН"

ЖШС

533

473

506

59 

274 834

10%

 

18

"Ши

елі

ауда

ндық

құры

лыс

бөлімі»

Қызы

лорда

облысы,

Шиелі

ауданы,

Бид

айкөл

елді

меке

нінен

салы

натын

тұрғын

үйл

ерге

инфра

құрылым

құры

лысы

(Жұмыс

бөлімі

- конкурс

№880952-1)

498

996 

414

(558

 875

983)

11.

08

.2016ж

29.08.

2016

10:00

мин

1)"ТЕХО

СНА

СТКА-

РЕМ

СЕР

ВИС"

ЖШС

2)"Тех-

Сервис

Кызы

лорда"

ЖШС 3) "

Асанас-

Дар"

ЖШС

4) "Айд

ана"

ЖШС

5)"Ел

Құрылыс

сервис"

ЖШС

6)"СК

Дане

кер"

ЖШС

7)"СК

Орда-

Құр

ылыс"

ЖШС

8)"Кап-

Строй"

ЖШС

28.

09.

2016

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілм

еген

байлан

ысты

өтп

еген

деп

тану

 

 

 

 

19

"Ши

елі

ауд

андық

құры

лыс

бөлімі»

 

Қызы

лорда

облысы,

Шиелі

ауд

аны,

Шиелі

кенті

ндегі

"Шұғ

ыла"

мөлтек

ауда

нының

жаң

адан

салы

натын

тұрғын

үйлерге

сыртқы

элек

трмен

жабд

ықтау,

сумен

жабд

ықтау

жүйе

лерінің

және

малта

тасты

жолда

рының

құры

лысы

(Жұмыс

бөлімі

- конкурс

№881029-1)

87

406

 590

(97 

895

380)

12.

08.

2016ж

29.08.

2016

10:00

мин

1) ПТ

"Бек

и Ком

пания"

2) "Нур

-Талап

и К"

ЖШС

3)  "ЭЛ

КОМ

" ЖШС

4) "СК

Орда

Құрыл

ыс" ЖШС

27.

09.

2016ж

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әле

уетті

қаты

сушы

жібер

ілмеген

байла

нысты өтпеген

деп

тану

(ПТ Бек и ком

пания)

69

924

000

17 

482 590

20%

 

20

"Қаз

алы

ауда

ндық

құры

лыс

бөл

імі"

 

Қызы

лорда

облысы,

Қазалы

ауданы,

Әйтеке

би-Бас

ықара

авто

жолы

бағыт

ындағы

көлемі

56

гектар

жер

учас

кесінде

салы

натын

тұрғын

үйлерді

инфра

құрылым

мен

қамта

масыз

ету

(Жұмыс

бөлімі -

конкурс

№879666-1)

163

458

 229

(183 

073

216)

11.

08.

2016ж

29.08.

2016

10:00

мин

1)"Кап-

Строй"

ЖШС

19.

09.

2016ж

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әлеу

етті

қаты

сушы жіберіл

меген

байла

нысты өтпеген

деп

тану

(«Кап-

Строй

»ЖШС)

147 000

000

16 

458 229

10%

 

21

"Қаз

алы

ауда

ндық

құры

лыс

бөл

імі"

Қызы

лорда

облысы,

Қазалы

ауданы,

Қазалы

қалас

ындағы

жаңа

тұрғын

үй ква

ртал

дары

ның

көше

лерін

элек

трмен

жабд

ықтау

жүйе

лерінің

құры

лысы

(Жұмыс

бөлімі -

конкурс

№879614-1)

70

688 

180

(79 

170

761)

11.

08.

2016ж

29.08.

2016

10:00

мин

1)

"Пром

Спец

Строй

Проект"

ЖШС 2)  

"SCS

Инжи

ниринг"

ЖШС

3) "Мо

нтаж

Строй

Проект

СМ"ЖШС

4) "СК

Орда-

Құрылыс

"ЖШС

20.

09.

2016

Конк

урсқа

қаты

суға

бірде

-бір

әлеу

етті

қаты

сушы

жібері

лмеген

байла

нысты өтпеген

деп

тану

(«СК

Орда курылыс»

ЖШС)

70

688

 180

0

0%

 

22

"Қаз

алы

ауда

ндық

құр

ылыс

бөл

імі"

 

Қызы

лорда

облысы,

Қазалы

ауданы,

Әйтеке

би

кентінің

жаңа

тұрғын

квартал

дарының

көше

лерін

элек

трмен

жабд

ықтау

жүйе

лерінің

құры

лысы

3-кезек

 (Жұмыс

бөлімі -

конкурс

№879548-1)

79

683 

530

(89 

245

553)

11.

08.

2016ж

29.08.

2016

10:00

мин

1) "

Энерг

омера

"ЖШС

2) "SCS

Инжи

ниринг

"ЖШС

3) "Пром

Спец

Строй

Проект"

ЖШС 4)

"СК Орда

-Құрылыс"

ЖШС

20.

09.

2016ж

«СК

Орда

куры

лыс»

ЖШС

68

000

 000

 

11 

683 530

14%

 

23

"Қаз

алы

ауда

ндық

құры

лыс

бөл

імі"

 

Қызы

лорда

облысы,

Қазалы

ауданы,

Әйтеке

би

кентінің

жаңа

тұрғын

квартал

дарының

көше

лерін

элект

рмен

жабд

ықтау

жүйе

лерінің

құры

лысы

2- кезек

 (Жұмыс

бөлімі -

конкурс

№879453-1)

111

378 

250

(124 

743

640)

11.

08.

2016ж

29.08.

2016

10:00

мин

1)"

Энерго

мера"

ЖШС

2) "Пром

Спец

Строй

Проект"

ЖШС

3) "Комп

ания

"МЕГО

ЛТД"

ЖШС

4) "SCS

Инжи

ниринг"

ЖШС

5)"СК

Орда

-Құры

лыс"

ЖШС

22.

09.

2016ж

«Эне

рго

мера»

ЖШС

108

036

902

341 348

3%

 

24

"Қаз

алы

ауда

ндық

құры

лыс

бөлімі"

 

Қызыл

орда

облысы,

Қазалы

ауданы,

Әйтеке би

кентінің

жаңа

тұрғын

квар

тал

дары

ның

көше

лерін

элек

трмен

жабд

ықтау

(Жұмыс

бөлімі -

конкурс

№ 879219-1)

151

453 

750

(169

 628

200)

12.

08.

2016ж

29.08.

2016

10:00

мин

1)"КРЭК"

АҚ

2) "Комп

ания

"МЕГО

ЛТД

" ЖШС

3) "SCS

Инжи

ниринг"

ЖШС

4) "СК

Орда-

Құры

лыс"

ЖШС

5)"Рем

строй"

ЖШС

22.

09.

2016ж

Конк

урсқа қатысуға

бірде-бір

әлеуетті

қаты

сушы

жібер

ілм

еген

байла

нысты өтпеген

деп

тану

( «SCS Инжин

иринг» ЖШС)

151

453 

750

0

0%

 

25

"Жаңа

қорған

ауда

ндық

құры

лыс

бөлі

мі"

Қызы

лорда

облысы,

Жаңа

қорған

ауданы,

Жаңа

қорған

кентінің

инже

нерлік

-ком

муни

каци

ялық

инф

рақұры

лымын

дамыту

және

жайл

астыру.

Саяжай

мөлт

екауданы

мен Майб

екет

мөлте

кауда

нын

10/0,4 кВ

элек

трмен

жаб

дықтау

(Жұмыс

бөлімі-

конкурс

№881741-1)

586

014 

391

(656 

336

117)

11.

08.

2016ж

29.08.

2016

10:00

мин

1)"Аман

-Куры

лыс

" ЖШС

2) "ЛА

ЙГЭ

" ЖШС

3) "КР

ЭК"

АҚ

4)"ЭЛ

КОМ"

ЖШС

5) "Аль

Декей"

ЖШС

6) "Эле

ктро

монт

аж" АҚ

22.

09.

2016ж

«ЛА

ЙГЭ»

ЖШС

506

014

391

80 

000 000

13%

 

26

"Жал

ағаш

ауда

ндық

құр

ылыс

бөлімі"

 

Кызы

лорда

облысы,

Жал

ағаш

ау

даны,

Жал

ағаш

кентi

ндегi

Аксу

авто

жолы

жол

ының

бойында

орнал

аскан

Береке

айма

ғындағы

инже

нерлiк

- ком

муни

каци

ялцық

инф

рақуры

лым

ының

құры

лысы

(Жұмыс

бөлімі –

конкурс

№884910-1)

362

290 

351

(405

 765

193)

12.

08.

2016ж

29.08.

2016

10:00

мин

1) "

СОФТ

Кызы

лорда"

ЖШС

2) "Ас

анас

-Дар"

ЖШС

3) "Рем

строй

" ЖШС

4) "КАЗ

курылыс

сервис"

ЖШС

5)"Кап

-Строй"

ЖШС

24.

09.

2016ж

Конк

урсқа қаты

суға

бірде

-бір

әлеу

етті

қаты

сушы

жібер

ілм

еген

байла

нысты

өтп

еген

деп

тану

(КАЗ

куры

лыс

ЖШС)

334

393

995

27 

896 356

 

 

7%

 

27

"Арал

ауда

ндық

құры

лыс

бөлімі"

Қызы

лорда

облысы,

Арал

ауданы,

Арал

қаласы,

№2

мөлтек

ауда

нының

ішкі

электр

желі

сінің

құры

лысы

(Жұмыс

бөлімі-

конкурс

№880895)

77

483 

935

(92 

980

722)

11.

08.

2016ж

29.08.

2016

10:00

мин

1)"Қым

бат

және К"

ЖШС

2)"КРЭК"

АҚ

3) "Эне

рго

мера"

ЖШС

4) "Пром

Спец

Строй

Проект

" ЖШС

5)"СК

Орда

-Құр

ылыс"

ЖШС

22.

09.

2016ж

Конк

урсқа қатысуға

бірде-бір

әлеуетті

қаты

сушы жіберіл

меген

байла

нысты өтпеген

деп

тану

(АО

«КРЭК»)

73 609

738

874 197

5%

 

28

«Қарм

ақшы

ауд

андық

құрылыс,

сәулет

және

қала

құры

лысы

бөлімі»

"Қызы

лорда

облысы,

Қарм

ақшы

ауданы

Жосалы

кентінің

инже

нерлік

-коммуни

кациялық

инфрақұ

рылымын

дамыту

және

жайл

астыру"

 (Жұмыс

бөлімі -

конкурс

№873227-1 )

704

 490

 422

(789

 029

272)

10.

08.

2016ж

25.08.

2016

13:00

мин

1) ПрК"

Агро

спец

монтаж"

2) "Нур-

Талап и

К"ЖШС

3) "Пром

строй

сервис.Е

"ЖШС

4)  "Рем

строй"

ЖШС

5) "Аман-

Курылыс"

ЖШС

6) "Акм

ешит-

Мелио

ратор"

ЖШС

7) "СК

Орда

-Құры

лыс"

ЖШС

8) "Каз

алы -

Жолшы"

ЖШС

20.

09.

2016ж

«Ақм

ешіт

-мелио

ратор»

ЖШС

593

180

935

111 

309 487

15%

 

29

"Сыр

дария

ауд

андық

құр

ылыс

бөлімі"

Қызы

лорда

облысы,

Сырд

ария

ауданы

Терең

өзек

кент

індегі

жаңа

мөлтек

ауданның

көше

леріне

малт

атасты

жолд

ардың,

элек

трмен

жабдықтау

және сумен

жабд

ықтау

желіл

ерінің

құрылысы

(Жұмыс

бөлімі-

конкурс

№870959-1)

350

916

 150

(393

 026

088)

10.

08.

2016ж

26.08.

2016

10:00

мин

1)"СК

Орда

-Құры

лыс

"ЖШС

2) "Рем

строй"

ЖШС

3) "Бақ-

Береке

2030"

ЖШС

4) ПрК

"Агро

спец

монтаж"

5) "Сәт-

Сервис"

ЖШС

6) "Аман-

Курылыс"

ЖШС

7) "УГЛЕ

СБЫТ"

ЖШС

8) "Kanat

Group KZ"

ЖШС

21.

09.

2016ж

«Агро

спец

мон

таж» ЖШС

280

000

000

 

70

 916 150

20%

 

30

«Қызы

лорда

облысынң

құрылыс,

сәулет

және

қала

құрылысы

басқ

армасы»

ММ

 

Қызы

лорда

облысы,

Қазалы

ауданы,

Әйтеке би

кентіндегі

150 төсектік

орталық

аудандық

аурухана

құрылысы

(Жұмыс

бөлімі -

конкурс

№886708-1)

3

750

997 

915

(4

 201

 117

 664)

15.

08.

2016ж

31.08.

2016

16:00

мин

1)"Ай-

Мур

строй

сервис

" ЖШС

2) "КАЗ

курылыс

сервис"

ЖШС

3) ПрК "

Агро

спец

монтаж"

4) ТОО "

Бақ-Жай"

5) ТОО "

СК Дан

екер"

30.

09.

2016ж

Конк

урсқа қатысуға бірде-бір әлеуетті қаты

сушы жібері

лмеген

байла

нысты өтпеген деп тану

(КАЗ курылыс ЖШС)

3 694

732

946

56

264 969

 

 

 

 

 

 

 

 

Тапсырыс

беруші

 

Нысанның атауы

Сметалық құны,

(ҚҚС-сыз)

Хабарлан-дыру күні

 

Ашылу күні

 

(әлеуетті өнім беруші)

Қоры-

тынды күні

Жеңімпаз атауы

Үнемделген қаржы

Аванс%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

«Қызылорда

облысының

құрылыс,

сәулет және

қала құрылысы

басқармасы»

ММ

Қызылорда

қаласы,

Ғ.Мұратбаев

көшесіндегі

орталық

стадионның

қосалқы

футбол

алаңын

қайта

жаңғырту

жұмысы

(конкурс

361303)

331

844

302

24.

03.

16 ж.

09.04.

16 ж.

 12:00

минут

 

1. «Азия

Даму

LTD»

ЖШС-гі;

2. «Алатау

-Альдан

-Агро»

ЖШС-гі;

3. «Пром

строй

сервис.

Е» ЖШС-гі;

4. «Агро

спецм

онтаж»

ЖШС-гі;

5. «Айд

ана-ИК»

ЖШС-гі;

6. «Орион

LTD» ЖШС-гі;

7. «КОНС

ТРУКТИВ»

ЖШС-гі;

8. «Асыл

Кент-

Құрылыс»

ЖШС-гі;

9. «Ақмешіт-

Мелио

ратор» ЖШС-гі;

10. «Сыр

Құрылыс»

ЖШС-гі;

11. «Абзал

Проект

Консалтинг»

ЖШС-гі.

06.

05.

16 ж.

(Бір

көзден

сатып

алу,

тапсырыс

берушінің

шешімі)

 

«Азия

Даму

LTD»

ЖШС-гі

24 

888

323

0 %

2

 

 

«Қызылорда

облысының

құрылыс,

сәулет

және қала

құрылысы

басқармасы»

ММ

Қызылорода

станциясынан

Қызылорда

қаласының

Титов

кентіндегі

индустриялық

аймаққа

дейін

теміржол

тұйығының

құрылысы

(конкурс

№377752)

738

052

722

28.

03.

16 ж.

13.04.

16 ж.

 10:00

минут

 

1. «КАЗ

курылыс

сервис»

ЖШС-гі;

2. «Жеті

Жол

Торабы»

ЖШС-гі;

3. «Бек және

Компания»

ЖШС-гі;

4. «С.Строй

-Экспорт»

ЖШС-гі;

5. «Бедел

Құрылыс»

ЖШС-гі;

6. «Қыран»

ЖШС-гі.

12.

05.

2016 ж.

 

Конкурсқа

қатысуға

бір де бір

әлеуетті

өнім

берушіге

рұқсат

беріл

меуіне

байла

нысты

конкурс

өтпеді

деп

танылды.

 

0%

Қызыл

орода

станция

сынан

Қызы

лорда

қала

сының

Титов

кенті

ндегі

индус

триялық

аймаққа

дейін

теміржол

тұйығының

құрылысы

(конкурс

№631068)

738

052

722

24.

05.

16 ж.

09.06.

16 ж.

 10:00

минут

(қай

талау)

1. «С.Строй-

Экспорт»

ЖШС-гі;

2. «СМП

-Қызы

лорда»

ЖШС-гі;

3. «Бек

және

Ком

пания»

ЖШС-гі.

 

 

690

263

0%

3

«Қызылорда

облысының

құрылыс,

сәулет

және

қала

құрылысы

басқармасы»

ММ

Қызылорда

станция

сынан

Қызылорда

қаласының

Титов

кентіндегі

индус

триялық

аймаққа

дейінгі

темір

жол

тұйы

ғының

құры

лысы

бойы

нша

техни

калық

қада

ғалау

қыз

метін

көрсету

 (конкурс

№392455)

9

971

093

 

07.

04.

16 ж.

22.04.

16 ж.

16:20

минут

 

1. «Қай

мар

Инжи

ниринг»

ЖШС-гі;

2. «Дос

тар

Строй

Групп»

ЖШС-гі;

3. «Инже

нерные

бюро

«Nurtau»

ЖШС-гі;

4. «Стан

дарт

Строй

Сервис

LTD»

ЖШС-гі;

5. «Крез-

Сервис»

ЖШС-гі;

6. «СК

Энерго

-OIL»

ЖШС-гі.

21.

05.

16 ж.

(Баға

ұсыныс)

 

 «СК

Энерго

-OIL»

ЖШС-гі

7

976

874

.09

994

 218

0%

4

«Қызыл

орда

облыс

ының

жолау

шылар

көлігі

және

авто

мобиль

жолдары

басқар

масы»

ММ

Қызы

лорда

облысы

Сыр

дария

ауданын

дағы

облыстық

маңызы

бар

Самара-

Шымкент-

Тереңөзек

автомобиль

жолының

көпіріне

күрделі

жөндеу

(конкурс

482521)

220

116

 290

 

18.

04.

16 ж.

04.05.

16 ж.

10:05

минут

1. «Мосто

строи

тельный

отряд

№25.

Рязан

ова А.»

ЖШС-гі;

2. «Арал

құры

лысы»

ЖШС-гі;

3. «Стан

дарт

Ойл

КЗО»

ЖШС-гі.

26.

05.

16 ж.

(Бір

көзден

сатып

алу,

тапсы

рыс

беру

шінің

шешімі)

 

 «Мосто

строите

льный отряд

№25.

Ряза

нова А»

ЖШС-гі

11 

005

814

0%

5

"Аудан

дық құры

лыс бөл

імі" ММ

Қызы

лорда

облысы

Қазалы

ауданы

Әйтеке

би кенті

мен

Қазалы

қала

сында

сумен

жабд

ықтау

жүйе

лерінің

құрыл

ысын

салу

және

кеңейту

(конкурс

606800)

2

058

117

602

17.

05.

16 ж.

03.

06.

16 ж.

10:00

мин

 

Бюд

жеттің қысқар

уына

байла

нысты

бас

тарты

лған

мемле

кеттік

сатып алулар

 

0%

ҚР

Ауыл

шаруа

шылығы

минис

трлігі

Су

ресурс

тары

комитеті

«Қаз

сушар»

шаруа

шылық

жүргізу

құқығын

дағы

респуб

ликалық

мемле

кеттік

кәсіп

орнының

«Арал»

салы

нып

жатқан

кәсіп

орын

дардың

бірле

скен

дирек

циясы»

филиалы

 

Қызылорда

облысы

Қазалы

ауданы

Әйтеке

би кенті

мен

Қазалы

қала

сында

сумен

жабды

қтау

жүйел

ерінің

құрыл

ысын

салу

және

кеңейту

(конкурс

735254)

 

2

058

117

602

22.

06.

16 ж.

08.07.

16 ж.

10:00

мин

(қайт

алау)

 

 

 

 

 

 

6

"Арал

аудан

дық

құрылыс

бөлімі"

ММ

Қызылорда

облысы

Арал

ауданы

Сексеуіл

кентінің

ішкі су

құбыры

желілерін

қайта

жаңғырту

және

кеңейту

жұмыстары

(конкурс

№607551)

258 

742 

040

18.

05.

16 ж.

03.06.

16 ж.

15:00

мин

 

Бюд

жеттің

қысқа

руына

байла

нысты

бас

тарты

лған

мемле

кеттік

сатып алулар

 

0%

ҚР

Ауыл

шаруа

шылығы

минис

трлігі Су

ресур

стары

комитеті

«Қазсушар»

шаруа

шылық

жүргізу

құқығы

ндағы

республ

икалық

мемле

кеттік

кәсіпо

рнының

«Арал»

салынып

жатқан

кәсіпорын

дардың

бірлескен

дирек

циясы»

филиалы

Қызылорда

облысы

Арал

ауданы

Сексеуіл

кентінің

ішкі су

құбыры

желілерін

қайта

жаңғырту

және

кеңейту

жұмыстары

 (конкурс

743603)

258 

742 

040

18.

05.

16 ж.

22.06.

16 ж.

10:00

мин

(қайт

алау)

 

 

 

 

 

7

«Қызылорда

облысының

құрылыс,

сәулет

және қала

құрылысы

басқармасы»

ММ

Қызылорда

қаласыдағы

облыстық

жұмыспен

қамтуды

үйлестіру

және

әлеуметтік

бағдар

ламалар

басқармасы

ғимаратына

лифт

құрылысы

(конкурс

№618418)

22

497 

926

 

20.

05.

16 ж.

06.06.

16 ж.

 09:00

мин

 

1. «КАЗ

курылыс

сервис»

ЖШС-гі;

2. «АРУ

ЖАН» ЖК.

 

 

 

0%

8

 «Қызылорда

облысының

білім

басқар

масының

«Қызылорда

индус

триалды-

техникалық

колледжі»

КМҚК

Қызылорда

қаласы,

Гагарин

қыстағы,

Камалов

көшесі 35

А мекен

жайындағы

Қызылорда

индуст

риалды-

техникалық

колледжінің

оқу

ғимаратын

күрделі

жөндеу

жұмыс

тарына

техни

калық

қадағалау

(конкурс

№613326)

1

742 

390

 

19.

05.

16 ж.

13.06.

16 ж.

 09:00

мин

 

1. «Достар

Строй

Групп»

ЖШС-гі;

2. «Aisar

-Group»

ЖШС-гі;

3. «КАЙМАР

Инжин

иринг» ЖШС-гі;

4. «Инженер

-Строй»

ЖШС-гі;

5. «Жана

Гасыр-К»

ЖШС-гі.

 

 

 

0%

9

 «Жаңа

қорған

кенті

әкімінің

аппараты»

КММ

Қызылорда

облысы,

Жаңа

қорған

ауданы,

Жаңа

қорған

кентіндегі

«Самара-

Шымкент»

авто

мобиль

трас

сасына

Шалқия

кентіне

дейінгі

авто

мобиль

жолын

жарық

тандыру

(конкурс

№624599)

32

246

030

 

23.

05.

16 ж.

07.06.

16 ж.

11:00

мин

 

1. «ЭЛКОМ»

ЖШС-гі;

2. «Монтаж

Строй

Проект-СМ»

ЖШС-гі;

3. «СК орда

-Құрылыс»

ЖШС-гі.

 

 

 

0%

10

«Қызылорда

облысының

құрылыс,

сәулет

және қала

құрылысы

басқармасы»

ММ

Қызылорда

қаласы

ндағы

облыстық

жұмыспен

қамтуды

үйлестіру

және

әлеу

меттік

бағдар

ламалар

басқа

рмасы

ғима

ратының

лифт

құрылы

сына

техни

калық

қадағ

алау

қызметін

көрсету

(конкурс

№620896)

303 

950

 

20.

05.

16 ж.

13.06.

16 ж.

17:23

мин

 

1. «Aisar

-Group»

ЖШС-гі;

2. «Жана-

Гасыр-К»

ЖШС-гі.

 

 

 

 

0%

11

 «Жаңақорған

аудандық

тұрғын үй-

комму

налдық

шаруа

шылығы,

жолау

шылар

көлігі

және

авто

мобиль 

жолдары

бөлімі»

КММ

Қызылорда

облысы,

Жаңа

қорған

ауданы,

Жана

қорған

кентінің

Хорасан

ата көшесін

орташа

жөндеу

(конкурс

№624529)

49

971

614

 

23.

05.

16 ж.

14.06.

16 ж.

10:22

мин

 

1. «АҚ-

ЖОЛ»

ЖШС-гі;

2. «Азрет-

жол

құрылыс»

ЖШС-гі;

3. «Қызылорда

жолдары»

ЖШС-гі;

4. «Шиелі-

Жолшы»

ЖШС-гі;

5. «Тас Жол»

ЖШС-гі.

 

 

 

0%

12

 «Қызы

лорда

облыс

ының

табиғи

ресурстар

және

табиғат

пайда

лануды

реттеу

басқармасы»

ММ

Шиелі

ауданы,

Шиелі

кентінің

экологиялық

жағдайын

және

сумен

қамтамасыз

етілуін

жақсарту

мақсатында "

Базар арығы"

каналына су

шаруашылығы

жұмыстарын

жүргізу

 (конкурс

637398)

181

643

 101

 

25.

05.

16 ж.

10.06.

16 ж.

 12:00

мин

 

1. «Мұрапс

ервис-Шиелі»

ЖШС-гі;

2. «Ақниет-2004»

ЖШС-гі;

3. «Стандарт

Ойл КЗО»

ЖШС-гі;

4. «СК Орда

-Құрылыс»

ЖШС-гі.

 

 

 

0%

Итого:

4 905 249 060

-

-

-

-

41 578 618

-


 

01.04.2016 жылғы жағдай бойынша

2016 жылы Қызылорда облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы

бойынша мемлекеттік сатып алу туралы мәлімет

Тапсырыс

беруші

Нысанның

атауы,

Хабарлан

дыру №

Хабарлан-

дырудың құны,

(ҚҚС-сыз)

Комиссия

мүшелері

Сатып

алудың

тәсілі, ерекшелігі

Алдын

ала

талқылау

күні,

аяқталуы

Хабарлан-

дыру күні

Аванс

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

«Қызы

лорда

облыс

ының

құры

лыс,

сәулет

және

қала

құры

лысы

басқар

масы»

мемл

екеттік

мекемесі

392455-1

Қызыл

орда

станци

ясынан

Қызыл

орда

қалас

ының

Титов

кенті

ндегі

индуст

риялық

айм

аққа

дейінгі

темір

жол

тұйығ

ының

құрыл

ысы

бойы

нша

техни

калық

қадағ

алау

қыз

метін

көрсету

 9

971

092,

62

Тлеумбетов

Мурат

Жолкелдиевич,

Әміржан

Дәурен

Әміржанұлы,

Махшатов

Исабек

Бақытжанұлы,

Исмагулов

Талгат

Абдулхаисович, Айтмамбетов

Сакен

Абдинагиевич

Ашық

конкурс,

қызмет

2016

-03-

31 15:

50:

38 /

2016

-04-

07 15:

50:

38

2016-

03-

31 15:

50:

38 /

2016

-04

-29 15:

32:

49

0

2

377752-1

Қызыл

орода

станци

ясынан

Қызыл

орда

қала

сының

Титов

кент

індегі

индуст

риялық

аймаққа

дейін

темі

ржол

тұйығ

ының

құры

лысы

738

052

722

Кушербаев

Крымбек

Елеуович,

Әміржан

Дәурен

Әміржанұлы,

Махшатов

Исабек

Бақытжанұлы,

Исмагулов

Талгат

Абдулхаисович, Айтмамбетов

Сакен

Абдинагиевич

Ашық

конкурс,

жұмыс

-

2016-

03-

28 18:

18:

27 /

2016-

04-

13 10:

00:

05

0

3

361303-1

Қызыл

орда

қаласы,

Ғ.Мұрат

баев

көшес

індегі

орталық

стади

онның

қосалқы

футбол

алаңын

қайта

жаңғырту

жұмысы

 

331

844

302

Кушербаев

Крымбек

Елеуович,

Әміржан

Дәурен

Әміржанұлы,

Махшатов

Исабек

Бақытжанұлы,

Исмагулов

Талгат

Абдулхаисович, Айтмамбетов

Сакен

Абдинагиевич

Ашық

конкурс,

жұмыс

-

2016

-03-24

18:57

:09 /

2016-

04-09

12:00:00

0


01.01.2016 жылғы жағдай бойынша

2015 жылы Қызылорда облысының мемлекеттік сатып алу

басқармасы бойынша мемлекеттік сатып алу туралы мәлімет

 

Тапсырыс беруші

Нысанның атауы

Сметалық құны,

(ҚҚС-сыз)

Хабарлан-

дыру күні

Ашылу күні

 

(әлеуетті өнім беруші)

Қорытынды күні

Жеңімпаз

атауы

Үнемдел-ген қаржы

Аванс %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

«Қызыл

орда

облыс

ының

білім

басқар

масының

№2 облыстық

арнайы

санато

риялық

мектеп-

интернаты»

КММ

Қызыл

орда

облысы,

Арал

ауданы,

Арал

қаласы

ндағы №2

облыстық

арнайы

санато

риялық

мектеп-

интер

натын

күрделі

жөндеу

жұмы

стары

(конкурс -

№761013)

75

 519

814

16.

03.

15 ж

06.04.

15 ж

09-30

1. «Бек

және

ком

пания»

ТС-гі;

2. «Арал

құрылысы»

ЖШС-гі;

3. «Малика

и КБ» ЖШС-гі;

4. «Рустем-

Техстрой»

ЖШС-гі;

5. «Ремстрой»

ЖШС-гі;

6. «СК Орда

Құрылыс»

ЖШС-гі;

7. «Өмірзақ»

ЖШС-гі;

8. «Қоныс-Сән»

ЖШС-гі .

Қоры

тынды-

28.

04.

15 ж.

(Баға

ұсыныс)

«Малика

и КБ»

ЖШС-гі

3 700 470

0 %

2

«Қызыл

орда

облыс

ының

жолау

шылар

көлігі

және

авто

мобиль

жолдары

басқа

рмасы»

ММ

Қызыл

орда

облысы,

Сырд

ария

аудан

ының

Терең

өзек

кенті

ндегі

облы

стық

маңыз

дағы

Самара-

Шымкент-

Терең

өзек

авто

мобиль

жолының

17,6

шақыры

мындағы

Әйтек

кана

лында

орнал

асқан

көпірді

күрделі

жөндеу

жұмыс

тары

бойынша

(конкурс -

№766258)

30 

145 

439

16.

03.

15 ж

06.04.

15 ж

09-30

1. «Жаң

арту»

ЖШС-гі;

2. «Қыран»

ЖШС-гі;

3. «Мели

оратор»

ЖШС-гі;

4. «Стандарт

Ойл КЗО»

ЖШС-гі

Қоры

тынды-

24.04.

15 ж.

(Бір

көзден

сатып

алу,

тапс

ырыс

беру

шінің

шешімі)

«Стан

дарт

Ойл

КЗО»

ЖШС-гі

 

20%

3

«Қызыл

орда

облы

сының

индус

триялық

-иннова

циялық

даму

басқа

рмасы»

ММ

Қызыл

орда

және

Байқ

оңыр 

қалала

рында V

«Бай

қоңыр»

инвест

ициялық

форумын

өткізу

(конкурс

- №769376)

18

 255 

357,

14

20.

03.

15 ж

09.04.

15 ж

09-30

1. «Кожабаева

Эльмира

Дарипбековна»

ЖС-гі;

2. «Мустафаев

Куаныш

Ибадуллаевич»

ЖС-гі;

3. «Қазақ

стандық

көрме

конгресі»

заңды

тұлға

лардың

бірлестігі

ЖС-гі;

4. «АВС

Media»

ЖШС-гі;

5. «Astana

School

of Busi

ness

and

techno

logy»

ЖШС-гі;

6. «Samruk

EXPO»

ЖШС-гі ;

7. «Prime

Topr Проект»

ЖШС-гі;

8. «Қадам-Б.

М.К» ЖШС-гі

Қоры

тынды-

20.04.

15 ж.

(Бір

көзден

сатып

алу,

тап

сырыс

бер

ушінің

шешімі)

«Мустафаев

Куаныш Ибадуллаевич»

ЖС-гі

 

0%

4

«Қызыл

орда

облы

сының

табиғи

ресу

рстар

және

табиғат

пайдал

ануды

реттеу

басқа

рмасы»

ММ

Қызыл

орда

облысы,

Сырд

ария

ауданы,

Қоғал

ыкөл

ауыл

дық

окру

гінің

эколо

гиялық

жағд

айын

және

сумен

қамта

масыз

етілуін

жақсарту

мақса

тында

«Жаңа

арық»

каналына

су шаруа

шылығы

жұмыстары

(конкурс

- №771489)

58 

758

 015

28.

03.

15 ж

20.04.

15 ж

09-30

1. «Угле

сбыт»

ЖШС-гі;

2. «Ақниет-

2004»

ЖШС-гі;

3. «Мұрап

техсервис»

ЖШС-гі;

4. «Мели

оратор»

ЖШС-гі;

5. «Өмірзақ»

ЖШС-гі.

 

Қоры

тынды-

20.05.

15 ж.

(Баға

ұсыныс)

«Ақниет

-2004»

ЖШС-гі

937

900

30%

Қызыл

орда

облысы,

Қазалы

ауданы,

Ара

нды

ауыл

дық

окру

гінің

эколо

гиялық

жағдайын

және

сумен

қамта

масыз

етілуін

жақсарту

мақса

тында

«Қарлан»

каналына

су шаруа

шылығы

жұмыс

тарын

жүргізу

(конкурс -

№771489)

156 

613

 330

28.

03.

15 ж

20.04.

15 ж

09-30

1. «РЗА»

АҚ;

2. «Ақниет

-2004»

ЖШС-гі;

3. «Сыр

маржаны

және К»

ЖШС-гі;

4. «Өмірзақ»

ЖШС-гі.

Қоры

тынды-

20.05.

15 ж.

(Баға

ұсыныс)

«РЗА»

ЖШС-гі

7

 830

666

30%

5

ШЖҚ

МКК

«Облы

стық

меди

циналық

орталық»

Отандық

тауар

өндіру

шілер

тізілімінде

тіркелген

отандық

тауар

өндіру

шілерден

сиыр етін

сатып алу

(аукцион

- №782746)

20 

419 

652

30.

03.

15 ж

07.04.

15 г.

12-40

1. «Нуре

мбетов

Жанарбек»

ЖК;

2. «Оракбаев

Жадигер»

ЖК;

3. «Смаева

Рахила»

ЖК.

Қоры

тынды-

26.05.

15 ж.

Конку

рсқа

қатысуға

бір де бір

әлеуетті

өнім

берушіге

рұқсат

берілм

еуіне

байла

нысты

конкурс

өтпеді деп

танылды.

 

0%

20 

419

652

22.

04.

15 ж

30.04.

15 ж.

12-00

1. «Қылыш»

ЖК;

2. «Ақ-Барс»

ЖК;

3. «Ыса

мадин»

ЖК;

4. «Жад

игер»

ЖК.

Қоры

тынды-

15.05.

15 ж.

(Баға

ұсыныс)

«Ысамадин»

ЖК;

020

652

 

6

«Қызыл

орда

облыс

ының

құрылыс,

сәулет

және

қала

құрыл

ысы

басқа

рмасы»

ММ

Қызыл

орда

қаласы

Тасбөгет

кенті

ндегі

№4

облыстық

дарынды

балаларға

арналған

мектеп

-интер

натын

электрмен

жабдықтау

(конкурс -

№772825)

25

726

 840

31.03.

15 ж

21.04.

15 ж

10-00

1. «SBK

Building»

ЖШС-гі;

2. «Кызыл

орда

Элек

тромо

нтажстрой»

ЖШС-гі;

3. «СК

Орда

Курылыс»

ЖШС-гі;

4. «Элком»

ЖШС-гі.

Қоры

тынды-

13.05.

15 ж.

(Бір

көзден

сатып

алу,

тап

сырыс

беру

шінің

шешімі)

«Элком»

ЖШС-гі

 

0%

7

«Қызыл

орда

облыс

ының

құрылыс,

сәулет

және

қала

құры

лысы

басқа

рмасы»

ММ

Қызыл

орда

облысы,

Шиелі

ауданы,

Алмалы

ауылдық

округінің

21 бекет

елді

мекенінде

100 орындық

№243 мектеп

құрылысы

(конкурс -

№772797)

321

045

 394

31.

03.

15 ж

23.04.

15 ж

10-00

1. «KAZ

Құрылыс»

ЖШС-гі;

2. «Guattro

system»

ЖШС-гі;

3. «SCS

Инжин

иринг»

ЖШС-гі;

4. «Ай-Тах»

ЖШС-гі;

5. «Бақ-Жай»

ЖШС-гі;

6. «Болашақ

құрылыс»

ЖШС-гі;

7. «КАЗ

құрылыс»

ЖШС-гі;

8. «Мұнай

құрылыс»

ЖШС-гі;

9. «Нур-Талап

и К»

ЖШС-гі;

10. «Орион

ЛТД»

ЖШС-гі;

11. «СК

Энергия»

ЖШС-гі;

12. «СК Орда-

Құрылыс»

ЖШС-гі;

13. «Тех-

Сервис

Қызылорда»

ЖШС-гі;

14. «Өмірзақ»

ЖШС-гі;

15. «Жолсерік»

ЖШС-гі.

Қоры

тынды-

21.05.

15 ж.

(Баға

ұсыныс)

«Өмірзақ»

ЖШС-гі

16 

052

269

0%

8

«Қызыл

орда

облыс

ының

құрылыс,

сәулет

және

қала

құрыл

ысы

басқа

рмасы»

ММ

Қызыл

орда

облысы,

Жаңа

қорған

ауданы,

Манап

ауылдық

округінің

Талап

станса

сында

100 орындық

№254 мектеп

құрылысы

(конкурс -

№772721)

328

774

 892

31.

03.

15 ж

23.04.15 ж

10-00

1. «CАҚ

-Құрылыс»

ЖШС-гі;

2. «Guattro

system»

ЖШС-гі;

3. «SCS

Инжи

ниринг»

ЖШС-гі;

4. «Ай-Тах»

ЖШС-гі;

5. «Бақ-Жай»

ЖШС-гі;

6. «Дара и М»

ЖШС-гі;

7. «Иман»

ЖШС-гі;

8. «Нур-

Талап и К»

ЖШС-гі;

9. «Орион

ЛТД»

ЖШС-гі;

10. «СК Орда

-Құрылыс»

ЖШС-гі;

11. «Өмірзақ»

ЖШС-гі;

12. «Жолсерік»

ЖШС-гі.

Қорыт

ынды-

20.05.

15 ж.

(Баға

ұсыныс)

«Бақ-

Жай»

ЖШС-гі

16

 438

744

0%

9

"Қызыл

орда

облы

сының

құрылыс,

сәулет

және

қала

құры

лысы

басқа

рмасы"

ММ

Қызыл

орда

қалас

ындағы

наркол

огиялық

диспан

сердің "А"

блогын

қайта

жаңғырту

жұмыстары

(конкурс -

№772885)

19 

571

 450

01.

04.

15 ж

21.04.

15 ж

10-05

1. «Компания

Мего ЛТД»

ЖШС-гі;

2. «Мұнай

құрылыс»

ЖШС-гі;

3. «Сертиф

икаттау

сынақ

орталығы»

ЖШС-гі;

Қоры

тынды-

21.05

.15 ж.

(Баға

ұсыныс)

«Мұнай

құрылыс»

ЖШС-гі

 

0%

10

"Қалалық

құрылыс

бөлімі" ММ

Қызылорда

қаласы

ндағы

жеке

тұрғын-үй

секто

рының

инже

нерлік-

коммуни

кациялық

инфрақұ

рылымын

дамыту

және

жайлас

тыру.

"Арай"

мөлтекау

данының

тұрғын

квартал

ында

қуат

тылығы

15 Гкал/сағ.

қазандық

құрылысы

(конкурс -

№774226)

257 

336 

910

03.

04.

15 ж

24.04.

15 ж

15-30

1. «SCS

Инжин

иринг»

ЖШС-гі;

2. «Астана

трейд

Альянс»

ЖШС-гі;

3. «Бурвод-

строй»

ЖШС-гі;

4. «Қызыл

орда

Электро

монта

жстрой»

ЖШС-гі;

5. «СМП-

Қызыл

орда»

ЖШС-гі;

6. «Энергия»

ЖШС-гі;

7. «ТМ Жоба

Құрылыс»

ЖШС-гі;

8. «Механи

каланды

рылған

жұмыстар

басқа

рмасы»

ЖШС-гі.

Қоры

тынды-

18.05

.15 ж.

(Бір

көзден

сатып

алу,

тапс

ырыс

беру

шінің

ше

шімі)

«Механи

каланды

рылған

жұмы

стар

басқа

рмасы»

ЖШС-гі.

 

0%

11

"Қызыл

орда

облыс

ының

құрылыс,

сәулет

және

қала

құры

лысы

басқар

масы" ММ

Қызы

лорда

облысы,

Шиелі

ауданы,

Тәжібаев

елді-

мекені

ндегі

300

орындық

мектеп

құрылысы

(конкурс -

№774180)

592 

607

975

03

.04.

15 ж

27.04.

15 ж

10-00

1. «Guattro

system»

ЖШС-гі;

2. «SCS

Инжин

иринг»

ЖШС-гі;

3. «Астана

Трейд

Альянс»

ЖШС-гі;

4. «Болашақ

құрылыс»

ЖШС-гі;

5. «СМП

-Қызыл

орда»

ЖШС-гі;

6. «Энергия»

ЖШС-гі.

Қорыт

ынды-

21.05.15 ж.

(Баға

ұсыныс)

«СМП-

Қызыл

орда»

ЖШС-гі

555

648

0%

12

"Қызыл

орда

облыс

ының

құрылыс,

сәулет

және

қала

құры

лысы

басқа

рмасы"

ММ

Қызыл

орда

қаласы

Е. Көшербаев

көшесінде

280 орындық

балабақша

құрылысы

(конкурс -

№795603)

454

 965 

130

03.

04.

15 ж

27.04.

15 ж

10-00

1. «SCS

Инжин

иринг»

ЖШС-гі;

2. «Астана

Трейд

Альянс»

ЖШС-гі;

3. «Болашақ

құрылыс»

ЖШС-гі;

4. «Интегро

строй»

ЖШС-гі;

5. «Мұнай

құрылыс»

ЖШС-гі;

6. «Промстрой

сервис Е»

ЖШС-гі;

7. «Энергия»

ЖШС-гі;

8. «Сыр

-Құрылыс»

ЖШС-гі;

9. «ТМ Жоба

Құрылыс»

ЖШС-гі;

10. «Универ

пром тех

компания»

ЖШС-гі.

Қоры

тынды-

22.05.

15 ж.

(Бір

көзден

сатып

алу,

тап

сырыс

беру

шінің

шешімі)

«Пром

строй

сервис

Е» ЖШС-гі

 

0%

13

"Қызыл

орда

облы

сының

энер

гетика

және

тұрғын

үй-комму

налдық

шаруа

шылық

басқа

рмасы"

ММ

Қызыл

орда

қаласы

ндағы

"Өндіріс"

индус

триялық

аймағын

электрмен

жабдықтау

жүйесінің

құрылысы

(конкурс -

№776430)

043 

863

669

08.

04.

15 ж

29.04.

15 ж

10-00

1. «КЭМ

ОНТ»

АҚ;

2. «ТПЭП»

ЖШС-гі;

3. «Nazar

Energy»

ЖШС-гі;

4. «Ornau

Constraction»

ЖШС-гі;

5. «Астана

Трейд

Альянс»

ЖШС-гі;

6. «Болашақ

Құрылыс»

ЖШС-гі;

7. «Дуит-

Телеком»

ЖШС-гі;

8. «КазЭлектро

инжиниринг

Сервис»

ЖШС-гі;

9. «Комстро

ймонтаж»

ЖШС-гі;

10. «ТМ Жоба

Құрылыс»

ЖШС-гі;

11. «Тех-Сервис

Қызылорда»

ЖШС-гі.

Қоры

тынды-

22.05.

15 ж.

(Баға

ұсыныс)

«Тех-

Сервис

Қызы

лорда».

 

10%

14

"Қызыл

орда

облыс

ының

энерге

тика

және

тұрғын

үй-комму

налдық

шаруа

шылық

басқа

рмасы"

ММ

Қызыл

орда

қаласы

"З. Шүкі

ров

көшесі

№91

мекен-

жайын

дағы

"Қарттар

мен

мүгеде

ктерге

арналған

жалпы

үлгідегі

интернат

үйі" ММ

ғимара

тының

жылумен

жабдықтау

жүйесін

қайта

жаңғырту

(конкурс -

№782201)

55

570 

183

21.

04.

15 ж.

13.05.

15 ж.

10-00

1. «Астана

Трейд

Альянс»

ЖШС-гі;

2. «Комп.

МЕГО

ЛТД»

ЖШС-гі;

3. «МФК –

Туран»

ЖШС-гі;

4. «Нұр-

Талап и К»

ЖШС-гі;

5. «СК

Энергия»

ЖШС-гі;

6. «СК Орда-

Құрылыс»

ЖШС-гі;

7. «ТМ Жоба

Құрылыс»

ЖШС-гі.

Қоры

тынды-

05.06.

15 ж.

(Баға

ұсыныс)

«Нұр-

Талап и К»

ЖШС-гі

277

850

30%

15

"Қалалық

білім

бөлімі"

ММ

Қызыл

орда

қалас

ындағы

№32 "

Қызғалдақ"

балабақ

шасының

ғимаратын

күрделі

жөндеу

(конкурс

- №783462)

54 

272

 850

24.

04.

15 ж.

15.05.

15 ж.

12-00

1. «Сапақ»

ӨК;

2. «Ақдазер»

ЖШС-гі;

3. «Айдана»

ЖШС-гі;

4. «Алтын

Айдарлы»

ЖШС-гі;

5. «МФК –

Туран»

ЖШС-гі;

6. «Нұр-

Талап и К»

ЖШС-гі;

7. «Престол»

ЖШС-гі;

8. «Ремстрой»

ЖШС-гі;

9. «СК Энергия»

ЖШС-гі;

10. «СК Орда-

Құрылыс»

ЖШС-гі;

11. «ТМ Жоба

Құрылыс»

ЖШС-гі.

Қоры

тынды-

05.06.

15 ж.

«Нұр-

Талап и К»

ЖШС-гі

 

0%

16

"Қалалық

білім

бөлімі"

ММ

Қызыл

орда

қаласы

ндағы

№5

«Шаттық»

балаба

қшасын

күрделі

жөндеу

(конкурс -

№783756)

50 

258 

960

24.

04.

15 ж.

15.05.

15 ж.

12-00

1. «Сапақ»

ӨК;

2. «Ақдазер»

ЖШС-гі;

3. «Айдана»

ЖШС-гі;

4. «Алтын

Айдарлы»

ЖШС-гі;

5. «Астана

Трейд

Альянс»

ЖШС-гі;

6. «Данияр 97»

ЖШС-гі;

7. «МФК –

Туран»

ЖШС-гі;

8. «Нұр-

Талап и К»

ЖШС-гі;

9. «Престол»

ЖШС-гі;

10. «Ремстрой»

ЖШС-гі;

11. «СК Энергия»

ЖШС-гі;

12. «СК Орда

-Құрылыс»

ЖШС-гі;

13. «ТМ Жоба

Құрылыс»

ЖШС-гі;

14. «Еңбек-

Қызылорда»

РМК

Қоры

тынды-

10.06.

15 ж.

(Баға

ұсыныс)

«СК

Энергия»

ЖШС-гі

733

934

0%

17

«Қызыл

орда

облы

сының

жолау

шылар

көлігі

және

автом

обиль

жолдары

басқа

рмасы»

ММ

Тасбө

гет

кент

індегі

С. Бейбарыс

көшес

інен

Сапарбаев

көшесіне

дейін

айналма

жолды

орташа

жөндеу

(конкурс -

№785218)

117

 246

020

29.

04.

15 ж.

20.05.

15 ж.

10-00

1. «Ақ

тоған»

ЖШС-гі;

2. «ТМ

Жоба

Құрылыс»

ЖШС-гі;

3. «Авто

мобиль

жол

басқа

рмасы»

ЖШС-гі.

Қоры

тынды-

10.06.

15 ж.

(Бір

көзден

сатып

алу,

тап

сырыс

бер

ушінің

шешімі)

«Автом

обиль

жол

басқар

масы»

ЖШС-гі

 

0%

18

«Қызыл

орда

облы

сының

жолау

шылар

көлігі

және

автом

обиль

жолдары

басқа

рмасы»

ММ

Қызыл

орда

қалас

ындағы

Торайғыров

көшесін

Қорқыт ата

көшесінен

ХонБен До

көшесіне

дейін

қайта

жаңғырту

 (конкурс

- №800927)

005

 765

500

29

.04.

15 ж.

20.05.

15 ж.

15-30

1. «Астана

Трейд

Альянс»

ЖШС-гі;

2. «ТМ Жоба

Құрылыс»

ЖШС-гі;

3. «Автом

обиль жол

басқар

масы»

ЖШС-гі.

Қорыт

ынды-

18.06.

15 ж.

«Автомо

биль жол

басқа

рмасы»

ЖШС-гі

 

0%

19

«Қызыл

орда

облыс

ының

жолау

шылар

көлігі

және

авто

мобиль

жолдары

басқа

рмасы»

ММ

Қызыл

орда

облысы,

Жалағаш

ауданы,

Мәдениет

елді

мекенінің

ішкі

көшелерін

күрделі

жөндеу

жұмыстары

 (конкурс

- №800939)

187 

267

920

30.

04.

15 ж.

21.05.

15 ж.

11-00

1. «Астана

Трейд

Альянс»

ЖШС-гі;

2. «Қыран»

ЖШС-гі;

3. «ТМ

Проект

Строй»

ЖШС-гі.

Қоры

тынды-

18.06.

15 ж.

(Бір

көзден

сатып

алу,

тап

сырыс

бер

ушінің шешімі)

«Қыран»

ЖШС-гі

 

0%

20

«Қызыл

орда

облы

сының

жолау

шылар

көлігі

және

автом

обиль

жолдары

басқа

рмасы»

ММ

Қызыл

орда

қалас

ындағы

Сұлтан

Бейбарыс

көшесінен

-өнер

кәсіптік

алаң-"

Қызыл

орда-

Жалағаш"

трассасы

магис

тральды

көшесі

(конкурс -

№787446)

553

 694

919

05.

05.

15 ж.

26.05.

15 ж.

12-00

1. «Астана

Трейд

Альянс»

ЖШС-гі;

2. «Комстро

ймонтаж»

ЖШС-гі;

3. «Таза-жол

-2001»

ЖШС-гі;

4. «Автомобиль жол

басқармасы»

ЖШС-гі.

Қорыт

ынды-

16.06.

15 ж.

 

Конкурсқа

қатысуға

бір

әлеуетті

өнім

берушіге

рұқсат

берілуіне  байланысты

конкурс

өтпеді деп

танылды.

«Авто

мобиль

жол

бас

қармасы»

ЖШС-гі

 

30 %

21

"Шиелі

аудандық

тұрғын

үй-комму-

налдық

шаруа

шылық,

жолау

шылар

көлігі

және

авто

мобиль

жолдары

бөлімі"

ММ

Қызыл

орда

облысы,

Шиелі

ауданы

ндағы

Самара

-Шымкент

-Бала би

автомобиль

жолын

күрделі

жөндеу

(конкурс -

№787416)

101 

000

883

05.

05.

15 ж.

26.05.

15 ж.

12-00

1. «Астана

Трейд

Альянс»

ЖШС-гі;

2. «КАИИС-

Сервис»

ЖШС-гі;

3. «Қызыл

орда

жолдары»

ЖШС-гі;

4. «Қыран»

ЖШС-гі;

5. «Сыр

жолдары»

ЖШС-гі;

6. Шиелі

Жолшы»

ЖШС-гі.

Қоры

тынды-

18.06.

15 ж.

(Баға

ұсыныс)

Шиелі

Жолшы»

ЖШС-гі.

3

636

034

30 %

22

"Қызыл

орда

облы

сының

мәдениет,

мұра

ғаттар

және

құжаттама

басқар

масының

"Қызыл

орда

облыстық

тарихи

-өлкетану

музейі"

КМҚК

Қызыл

орда

облыстық

тарихи

-өлкетану

музей

залдарын

реэкспоз

ициялау

бойынша

жобалық-

дайындау

және

көркемдік-

безендіру

жұмыстарын

жүргізу

(конкурс -

№787443)

195

 594

821

06.

05.

15 ж.

27.05.

15 ж.

11-00

1. «Астана

Трейд

Альянс»

ЖШС-гі;

2.

«Фирма

Дара»

ЖШС-гі.

Қоры

тынды-

22.06.

15 ж.

(Бір

көзден

сатып

алу,

тап

сырыс

бер

ушінің

шешімі)

«Фирма

Дара»

ЖШС-гі.

 

0%

23

"Қызыл

орда

облыс

ының

құрылыс,

сәулет

және

қала

құрылысы

басқармасы"

ММ

Қызыл

орда

облысы,

Жаңа

қорған

ауданы,

Аққорған

ауылдық

округі

Түгіскен

ауылында

дәрігерлік

амбулатория

құрылысы

(конкурс

- №787937)

94 

764

067

06.

05.

15 ж.

28.05.15 ж.

12-00

1. «Бек и

Компания»

ТС;

2. «Ақмешіт-

Мелиоратор»

ЖШС-гі;

3. «Аман-

Құрылыс»

ЖШС-гі;

4. «Астана

Трейд

Альянс»

ЖШС-гі;

5. «Бер-

Нұр-

Тараз»

ЖШС-гі;

6. Дуит-

Телеком»

ЖШС-гі;

7. «Жылу-XXI»

ЖШС-гі;

8. «Орион

ЛТД»

ЖШС-гі;

9. «СК и

Монтаж-

Строй»

ЖШС-гі;

10. «СК

Орда-

Құрылыс»

ЖШС-гі.

Қорыт

ынды-

19.06.

15 ж.

(Баға

ұсыныс)

«Аман-

Құрылыс»

ЖШС-гі

4

 028

420

 

24

"Қызыл

орда

облыс

ының

құрылыс,

сәулет

және

қала

құрылысы

басқармасы

" ММ

Қызыл

орда

қаласы

Ы. Жахаев

көшесі, №24

мекен-

жайындағы

Ы. Алтынсарин

атындағы

кинотеатрды

Қазақстан

халықтар

ассамбле

ясының

Достық

үйіне

бейімдеп

қайта

жаңғырту

(конкурс -

№803131)

438

 748

210

06.

05.

15 ж.

28.05.

15 ж.

12-00

1. «Акжар

снаб

строй»

ЖШС-гі;

2. «Астана

Трейд

Альянс»

ЖШС-гі;

3. «Қыран»

ЖШС-гі;

4. «МФК

-Туран»

ЖШС-гі;

5. «Орион

LTD»

ЖШС-гі.

Қорыт

ынды-

18.06.

15 ж.

(Бір

көзден

сатып

алу,

тап

сырыс

бер

ушінің

шешімі)

«МФК-

Туран»

ЖШС-гі

 

0%

25

"Қызыл

орда

облы

сының

құрылыс,

сәулет

және

қала

құрылысы

басқармасы

" ММ

Қызыл

орда

облысы

Сырдария

ауданы

Н. Іліясов

елді

мекен

індегі

астық

қойма

сының

кірме

жолын

қайта

жаңғырту

(конкурс

- №787901)

41 

205

275

06.

05.

15 ж.

28.05.

15 ж.

12-00

1. «Астана

Трейд

Альянс»

ЖШС-гі;

2. «Қыран»

ЖШС-гі;

3. «Авто

мобиль

жол

басқа

рмасы»

ЖШС-гі.

Қоры

тынды-

22.06.

15 ж.

(Бір

көзден

сатып

алу, тап

сырыс бер

ушінің

шешімі)

«Автом

обиль

жол

басқа

рмасы»

ЖШС-гі

060

264

 

26

"Қалалық

білім

бөлімі"

ММ

Қызыл

орда

қаласы

Әуезов

көшесі,

№26 үйде

орналасқан

«Баларман»

балабақша

ғимаратын

күрделі

жөндеу

(конкурс -

№788798)

82 

939

005

13.

05.

15 ж.

03.06.

15 ж.

13-00

1. «Ақдазер»

ЖШС-гі;

2. «Алтын

Айдарлы»

ЖШС-гі;

3. «Арал-

Атамекен»

ЖШС-гі;

4. «Ақниет

-2004»

ЖШС-гі;

5. «Бер-Нұр

-Тараз»

ЖШС-гі;

6. «ДОС-

Инвест

Company»

ЖШС-гі;

7. «Иман»

ЖШС-гі;

8. «Қызы

лорда

-Строй-

сантех

Сервис»

ЖШС-гі;

9. «Новосел

-Строй

Сервис»

ЖШС-гі;

10. «Орион

ЛТД»

ЖШС-гі;

11.«СОФТ

Қызы

лорда»

ЖШС-гі;

12. «СК

Энергия»

ЖШС-гі;

13. «Техос

настка

-Рем-

сервис»

ЖШС-гі.

Қорыт

ынды-

03.07.

15 ж.

(Баға

ұсыныс)

«СОФТ

Кызы

лорда»

ЖШС-гі

23 

939

005

0%

27

"Қызыл

орда

облыстық

ішкі саясат

басқармасы"

ММ

Жepгiлiктi

бacпa

БAҚ

apқылы

мeмлe

кeттiк

aқпaрaттық

caяcaтты

жүргiзy

 (конкурс -

№791567)

99

 492

 857

21.

05.

15 ж.

25.

06.

15 ж.

11-00

Қоры

тынды-

10.

07.

15 ж.

(Бір

көзден

сатып

алу,

тап

сырыс

бер

ушінің

шешімі)

«Сыр

медиа»

ЖШС-гі

 

30%

28

"Қалалық

қосымша

білім

беру

оқу-

әдістемелік

орталығы

" МКҚК

Қызыл

орда

қала

сындағы

«Қалалық

қосымша

білім беру

оқу-

әдістемелік

орталығы»

МКҚК-ң

ғимара

тымен

сыртқы

канали

зациясына

ағымдағы

жөндеу

жұмысы

 (конкурс -

№794092)

36 

859

630

26.

05.

15 ж.

03.06.

15 ж

20-13

1. «Бер-Нұр

-Тараз»

ЖШС-гі;

2.

«Иман»

ЖШС-гі;

3. «Конс

алтинг

Групп

«Партнер»

ЖШС-гі;

4. «Ремстрой»

ЖШС-гі.

Қоры

тынды-

30.06.

15 ж.

(Баға

ұсыныс)

«Ремстрой»

ЖШС-гі

759

630

0%

29

"Қалалық

білім

бөлімі"

ММ

Лено

леум

коммер

циялық

(конкурс

- №794144)

29 

622

729

26.

05.

15 ж.

17.06.

15 ж.

15-00

1. «Абдуллаева

М.А.» ЖК;

2. «Баимбетова

А.У.» ЖК;

3. «Ермуханова

Б.А.» ЖК;

4. «Караходжаев

Т.У.» ЖК;

5. «Катанова

Г.С.» ЖК;

6. «Кудиярбекова

А.Т.» ЖК;

7. «Куздыбаве

К.К.» ЖК;

8. «Asia sport

group» 

ЖШС-гі;

9. «Asia

corporation»

 ЖШС-гі;

10. «СК Арнау»

 ЖШС-гі;

11. «Джанна»

 ЖШС-гі;

12. «Интерст

ройсервис

и К» ЖШС-гі;

13. «КУБ Альянс»

 ЖШС-гі;

14. «Люмен

Электро ІІ»

 ЖШС-гі;

15. «Нур-

Альтайр» 

ЖШС-гі;

16. «Самұрық

S.Қазына

Сервис» 

ЖШС-гі;

17. «Сәулет

құрылыс

KZ» ЖШС-гі;

18. «Orda

Technology» 

ЖШС-гі;

19. «Утепбергенов

Е.Р.» ЖК;

20. «Шерін

Р.Ж.» ЖК.

Қоры

тынды-

14.07.

15 ж.

Конку

рсқа

қатысуға

бір де бір

әлеуетті

өнім

берушіге

рұқсат

берілмеуіне байланысты

конкурс

өтпеді деп

танылды.

 

Қызыл

орда

облыс

ының

аудан

аралық

экономи

калық

сотының

шешімі

бойынша

конкурс

тоқта

тылды

 

0%

30

"Қалалық

білім

бөлімі"

ММ

Қыстық

дизель

отыны

(аукцион  -

№794185)

89 

684

262

27.

05.

15 ж.

18.

06.

15 ж.

09-00

 

Аукционға

2 ден аз

өтінім

дердің

беруіне бай

ланысты

конкурс

өтпеді деп

танылды.

(конкурс

қайталанып тапсырыс берушімен өткізіледі)

 

0%

31

"Қызыл

орда

облыс

ының

құрылыс,

сәулет

және

қала

құрылысы

басқармасы

" ММ

Қызыл

орда

қаласы

Тасбөгет

кенті

Сетпенбетов

көшесіндегі

300 орындық

№172 мектеп

құрылысы

(конкурс -

№774293)

546 

341

672

03.

04.

15 ж

27.04.

15 ж

10-00

1. «Guattro

system»

ЖШС-гі;

2. «SCS

Инжи

ниринг»

ЖШС-гі;

3. «Аман-

Құрылыс»

ЖШС-гі;

4. «Болашақ

құрылыс»

ЖШС-гі;

5. «Интегро

строй»

ЖШС-гі;

6. «Мұнай

құрылыс»

ЖШС-гі;

7. «Орион

ЛТД»

ЖШС-гі;

8. «Энергия»

ЖШС-гі;

9. «Сыр-

Құрылыс»

ЖШС-гі;

10. «Техос

настка-

Ремсервис»

ЖШС-гі.

Қоры

тынды-

21.05.

15 ж.

Конк

урсқа

қатысуға

бір де бір

әлеуетті

өнім

берушіге

рұқсат

беріл

меуіне

байла

нысты

конкурс

өтпеді деп

танылды.

 

0%

Қызылорда

қаласы

Тасбөгет

кенті

Сетпенбетов

көшесіндегі

300 орындық

№172 мектеп

құрылысы

(конкурс -

№794812)

546 

341

672

29

.05.

15 ж.

09.06.

15 ж

10-00

1. «SCS

Инжи

ниринг»

ЖШС-гі;

2. «Ақжар

снаб

строй»

ЖШС-гі;

3. «Астана

Трейд

Альянс»

ЖШС-гі;

4. «Иман»

ЖШС-гі;

5. «Сыр

құрылыс»

ЖШС-гі;

6. «Техо

снастка

-Рем-

сервис»

ЖШС-гі.

Қорыт

ынды-

25.05.

15 ж.

(Бір

көзден

сатып

алу, тап

сырыс

беру

шінің

шешімі)

«Техос

настка

-Рем

сервис»

ЖШС-гі

 

0%

32

 

"Қызыл

орда

облысы

әкімд

ігінің іс

басқар

масы"

КММ

«АИ-92

жанар

жағар

майды

жеткізіп

беру»

(аукцион

- №788341)

31

 820

400

08.

05.

15 ж.

16.05.

15 ж.

17-40

 

Конк

урсқа

қатысуға

ұсыны

латын

өтінім

дердің

болм

ауына 

байла

нысты

конкурс

өтпеді

деп

танылды.

 

0%

«АИ-92

жанар

жағар

майды

жеткізіп

беру»

(аукцион

- №788341)

31 

820

400

21.

05.

15 ж.

25.05.

15 ж.

19-00

 

Конк

урсқа

қатысуға

ұсыны

латын

өтінім

дердің

болма

уына 

байл

анысты

конкурс

өтпеді

деп

танылды.

 

0%

«АИ-92

жанар

жағар

майды

жеткізіп

беру»

(аукцион -

№797019)

31

 820

400

03.

06.

15 ж.

11.06.

15 ж.

09-00

1. «TS

Оңтүстік

жанар

май»

ЖШС-гі.

Қоры

тынды-

18.06.

15 ж.

(Бір

көзден

сатып

алу,

тапс

ырыс

бер

ушінің

шешімі)

«TS

Оңтүстік

жанар

май»

ЖШС-гі.

 

0%

33

 

"Қызыл

орда

облы

сының

мәдениет

, мұрағаттар

және

құжаттама

басқар

масының

"Қызыл

орда

облыстық

тарихи

-өлкетану

музейі"

КМҚК

"Қызылорда

қаласы

Әуезов

көшесі,

№20 мекен

-жайында 

орнал

асқан

Қызыл

орда

облыстық

тарихи

-өлкетану

мұра

жайының

залдары

мен қор 

сақтау 

бөлмел

ерінде

реставр

ациялау

және

реэкспоз

ициялау

жұмыс

тарын

жүргізу"

(конкурс -

№797037)

104

 416

860

04.

06

.15 ж.

26.06.

15 ж.

15-15

1. «Айдана»

ЖШС-гі;

2. «Астана

Трейд

Альянс»

ЖШС-гі;

3. «Астана

сервис

LTD»

ЖШС-гі;

4. «Сейхун

рестав-

рация»

ЖШС-гі;

5. «ТМ Жоба

Курылыс»

ЖШС-гі.

Қорыт

ынды-

17.

07.

15 ж.

(Баға

ұсыныс)

«Астана

ЛТД»

ЖШС-гі.

208

833

 

0%

34

 

"Қызыл

орда

облысы

әкім

дігінің

іс басқа

рмасы"

КММ

«АИ-96

жанар

жағар

майды

жеткізіп

беру»

(аукцион

- №788483)

47

 900

200

08.

05.

15 ж.

29.

05.

15 ж.

16-00

 

Конк

урсқа

қаты

суға

ұсыны

латын

өтінім

дердің

болм

ауына 

байл

анысты

конкурс

өтпеді деп

танылды.

 

0%

«АИ-96

жанар

жағар

майды

жеткізіп

беру»

(аукцион -

№788483)

47 

900

200

08.

06.

15 ж.

15.

06.

15 ж.

18-00

Қоры

тынды-

15.06.

15 ж.

(Бір

көзден

сатып

алу,

тапс

ырыс

бер

ушінің

шешімі)

«TS

Оңтүстік

жанар

май»

ЖШС-гі.

 

0%

35

"Қызыл

орда

облы

сының

ветерина

риялық

бақылау

басқа

рмасы"

ММ

Мүй

ізді

ірі

қара

малы

ның

өттеу

(тейле

риоз)

ауру

ына 

вакцина

 (конкурс -

№793937)

 

 

 

 

62 

400

576

26.

05.

15 ж.

01.07.

15 ж.

18-50

1.«Altai

chemical

company»

ЖШС-гі;

2. «Каз.

Вет.Мед».

Қоры

тынды-

17.07.

15 ж.

(Бір

көзден

сатып

алу,

тап

сырыс

берушінің

шешімі)

«Altai

chemical

company»

ЖШС-гі

шақырылды.

 

30%

36

"Қызыл

орда

облыс

ының

жұмыс

пен

қамтуды

үйлестіру

және

әлеу

меттік

бағдар

ламалар

басқа

рмасы"

ММ

Мүге

декте

рге

санат

орлы-

куро

рттық

емделу

қызметін

ұсыну.

(1-3 лот)

(конкурс -

№803286)

17

 014

 852

06.

05.

15 ж.

27.05.

15 ж.

11-00

1. «Жаңа

қорған

Шипажай»

АҚ;

2. «Taraz

Resort &

SPA» ЖШС-гі;

3. «Ден

саулық»

ЖШС-гі;

4. «Баян

жүрек»

емдеу

сауықтыру

кешені

ЖШС-гі;

5. «Ақжайық

шипа-

жайы»

ЖШС-гі;

6. «Зеленый

бор»

ЖШС-гі.

Қоры

тынды-

26.06.

15 ж.

18-00

(Бір

көзден

сатып алу, тапсырыс берушінің

шешімі)

«Зеленый

бор»

ЖШС-гі

 

0%

Мүгедек

терге

санаторлы

-курорттық

емделу

қызметін

 ұсыну.

(2-4 лот)

(конкурс -

№803160)

44 

958

952

24

.06.

15 ж.

04.07.

15 ж.

18-00

1.АО «Жана

корған

Шипажай»;

2.ТОО

«Taraz

Resort

& SPA»;

3.ТОО

«Денса

улык»;

4.ИП

«Мусабаева

Зайра

Умарбековна.

Қоры

тынды –

27.07.

15 ж.

21-28

(Баға

ұсыныс)

«Денсаулық» ЖШС-гі

12

 868

952

0%

37

"Қалалық

тұрғын үй-

комму

налдық

шаруа

шылық

және

тұрғын үй

инспек

циясы

бөлімі"

КММ

Қызыл

орда

қаласы

ндағы

Тұңғыш

президент

паркі,

Жібек

жолы,

Абай

даңғылы,

Бөкейхан

көшесі

мен Абай 

көшесінің

қиылы

старын

абат

тандыру

жұмыстары

(конкурс -

№805234)

66 

448 

740

03.

07.

15 ж.

23.07.

15 ж.

10:30

1. «Астана

Трейд

Альянс»

ЖШС-гі;

2. «Зелен

строй»

ЖШС-гі;

3. «Эко

Сервис

Строй

Конса

лтинг»

ЖШС-гі.

Қоры

тынды-

11.08.15 ж.

21-14

(Бір

көзден

сатып

алу,

тапсырыс берушінің

шешімі)

«Зелен

строй»

ЖШС-гі

 

0%

38

"Қалалық

тұрғын үй-

комму

налдық

шаруа

шылық

және

тұрғын үй

инспек

циясы

бөлімі"

КММ

Қызыл

орда

қаласы

ндағы

билбор

дтарды

безендіру

және үгіт

матери

алдарын

дайы

ндау мен

орнату

 жұмыстары

(конкурс -

№805235)

40 

820 

832

03.

07.

15 ж.

23.07.

15 ж.

10:30

1. «Advert

Optimus»

ЖШС-гі;

2. «GS

company»

ЖШС-гі;

3. «Астана

Трейд

Альянс»

ЖШС-гі;

4.«Вест

Строй

Холдинг»

ЖШС-гі;

5. «Реал

СтройСнаб»

ЖШС-гі;

6. «Енбек-

Кызылорда»

РМК.

Қоры

тынды-

17.08.15 ж.

16-38

(Бір

көзден

сатып

алу,

тап

сырыс

бер

ушінің

шешімі)

«Реал

Строй

Снаб»

ЖШС-гі

 

0%

39

"Қалалық

тұрғын үй-

комму

налдық

шаруа

шылық

және

тұрғын

үй инспек

циясы

бөлімі"

КММ

Қызыл

орда

қаласы

ндағы

қалалық

әкімшілік,

Жахаев

көшесі,

Айтбай

мешіті,

Қорқыт Ата

кешені,

Тағзым алаңы,

ТЖ вокзалы

көшелерін

абаттандыру.

(конкурс - 

№805231)

41 

673 

004

03.

07.

15 ж.

23.07.

15 ж.

10:30

1.«Астана

Трейд

Альянс»

ЖШС-гі;

2. «Жасулан

-флора»

ЖШС-гі;

3.«Эко

Сервис

Строй

Конса

лтинг»

ЖШС-гі.

Қоры

тынды-

12.08.

15 ж.

18-11

(Бір

көзден

сатып

алу,

тапс

ырыс

беру

шінің

шешімі)

«Жасулан-

Флора»

ЖШС-гі

 

0%

40

"Қалалық

тұрғынүй-

комму

налдық

шаруа

шылық

және

тұрғын

үй инспек

циясы

бөлімі"

КММ

Қызыл

орда

қаласы

бойынша

Облыстық

әкімшілік,

Ақмешіт

мешіті,

Жалаңтөс

Бахадүр,

Жібек

жолы

көшелерін

 абаттандыру

жұмыстары

(конкурс -

№805233)

82

 373 

982

03.

07.

15 ж.

23.07.

15 ж.

10:30

1. «Астана

Трейд

Альянс»

ЖШС-гі;

2. «Жасулан

-флора»

ЖШС-гі;

3.«Эко

Сервис

Строй

Конса

лтинг»

ЖШС-гі.

Қоры

тынды-

12.08.

15 ж.

18-34

(Бір

көзден

сатып

алу,

тапс

ырыс

беру

шінің

шешімі)

«Жасулан

-Флора»

ЖШС-гі

 

0%

41

"Қалалық

тұрғын үй-

комму

налдық

шаруа

шылық

және

тұрғын үй

инспек

циясы

бөлімі"

КММ

Қызы

лорда

қаласы

ндағы

Жібек жолы,

Сұлтан

Бейбарыс,

№3 емхана

көшелерін

абатта

ндыру

жұмы

стары

(конкурс -

№805170)

69 

193

 436

03.

07.

15 ж.

23.07.

15 ж.

10:30

1. «Астана

Трейд

Альянс»

ЖШС-гі;

2. «Жасулан-

флора»

ЖШС-гі;

3. «Эко

Сервис

Строй

Конс

алтинг»

ЖШС-гі.

Қоры

тынды-

12.08.

15 ж.

19-10

(Бір

көзден

сатып

алу,

тапс

ырыс

беру

шінің

шешімі)

«Жасулан-

Флора»

ЖШС-гі

 

0%

42

Қызыл

орда

облыс

ының

денс

аулық

сақтау

басқар

масының "

Облыстық

медици

налық

орталығы"

МКК

«Облыстық

медицина

орталығы»

шаруа

шылық

жүргізу

құқы

ғындағы

мемле

кеттік

комму

налдық

кәсіпо

рнының

ғима

ратын

күрд

елі

жөндеу»

нысаны

бойынша

жобалау-

сметалық

құжат

таманы

әзірлеу

жұмысына

(конкурс -

№ 794495)

17 

325

584

29.

05.

15 ж.

19.06.

15 ж

10-00

1. «Курылыс

кон-

салтинг»

АҚ;

2. «Инжен

ергные

изыскания

и К» ЖШС-гі;

3. «Крез-

Сервис»

ЖШС-гі;

4. «Проект

Сервис»

ЖШС-гі;

5. «Тепло

техникс

-Build

Consulting»

ЖШС-гі;

6. «ТМ Жоба

Курылыс»

ЖШС-гі;

 

Конк

урсқа

қаты

суға бір

әлеуетті

өнім

берушіге

рұқсат

берілуіне 

байла

нысты

конкурс

өтпеді

деп

танылды.

«Проект

Сервис»

ЖШС-гі

 

0%

«Облыстық

медицина

орталығы»

шаруа

шылық

жүргізу

құқы

ғындағы

мемле

кеттік

комму

налдық

кәсіпо

рнының

ғимаратын

күрделі

жөндеу»

нысаны

бойынша

жобалау-

сметалық

құжат

таманы

әзірлеу

жұмысына

(конкурс -

№808244)

17

 325

584

16.

07.

15 ж.

27.07.

15 ж

10-30

1. «Курылыс

консалтинг»

АҚ;

2. «Проект

Сервис»

ЖШС-гі;

3. «Теплотехникс

-Build

Consulting»

ЖШС-гі;

Қоры

тынды –

24.08.

15 ж.

16-37

(Баға

ұсыныс)

«Проект

Сервис»

ЖШС-гі

589

079

0%

43

«Қызыл

орда

облы

сының

жолау

шылар

көлігі

және

авто

мобиль

жолдары

басқ

армасы»

ММ

"Самара

-Шымкент"

-"Қамыстыбас

-Аманөткел

-Бөген"

авто

мобиль

жолының 38

шақыры

мындағы

көпірді

қайта

жаңғырту

(конкурс -

№783809)

54 

358 

658

24.

04.

15 ж.

15.05.

15 ж.

12-00

1. «Астана

Трейд

Альянс»

ЖШС-гі;

2 . «ТМ Жоба

Құрылыс»

ЖШС-гі.

Қоры

тынды-

29.05.

15 ж.

Конку

рсқа

қатысуға

бір де бір

әлеуетті

өнім

берушіге

рұқсат

беріл

меуіне

байла

нысты

конкурс

өтпеді деп

танылды.

 

30%

"Самара-

Шымкент"

-"Қамыстыбас

-Аманөткел-

Бөген"

авто

мобиль

жолының 38

шақыры

мындағы

көпірді

қайта

жаңғырту

(конкурс

- №796417)

54 

358

 658

02.

06.

15 ж.

12.06.

15 ж.

15-30

1. «Арал

құрылысы»

ЖШС-гі;

2. «Астана

Трейд

Альянс»

ЖШС-гі;

3. «Жомарт

Строй

Сервис»

ЖШС-гі.

Қоры

тынды-

30.06.

15 ж.

Конку

рсқа

қатысуға

бір де бір

әлеуетті

өнім

берушіге

рұқсат

беріл

меуіне

байл

анысты

конкурс

өтпеді деп

танылды.

 

30%

"Самара-

Шымкент"-

"Қамыстыбас-

Аманөткел-

Бөген"

авто

мобиль

жолының 38

шақыры

мындағы

көпірді

қайта

жаңғырту

(конкурс -

№807779)

54 

358 

658

15.

07.

15 ж.

27.07.

15 ж.

10-30

1. «Арал

құрылысы»

ЖШС-гі;

2. «Атамекен»

ЖШС-гі;

3. «Астана

Трейд

Альянс»

ЖШС-гі;

4. «Стандарт

ОйлКЗО»

ЖШС-гі.

Қоры

тынды-

17.08.

15 ж.

10-45

(Бір

көзден

сатып

алу,

тап

сырыс

беру

шінің

шешімі)

«Арал

құры

лысы»

ЖШС-гі

 

30 %

44

"Қалалық

тұрғын үй-

комму

налдық

шаруа

шылық

және

тұрғын үй

инспек

циясы

бөлімі"

КММ

Қызыл

орда

қаласы

ндағы

билборд

стойка

ларын

ағымдағы

жөндеу

және

күтіп

ұстау

жұмы

стары

(конкурс -

№805877)

815

331

07.

07.

15 ж.

28.07.

15 ж.

10-30

1. «Реал

Строй

Снаб»

ЖШС-гі.

Қоры

тынды-

24.08.

15 ж.

18-00

(Бір

көзден

сатып

алу,

тапс

ырыс

бер

ушінің

шешімі)

«Реал

Строй

Снаб»

ЖШС-гі

   

45

"Қалалық

тұрғын үй-

комму

налдық

шаруа

шылық

және

тұрғын үй

инспек

циясы

бөлімі"

КММ

Қызыл

орда

қаласы

ндағы

аялдама

ларды

ағымдағы

жөндеу

және

күтіп

ұстау

жұмыстары

(конкурс -

№805853)

302 

654

07.

07.

15 ж.

28.07.

15 ж.

10:30

1.«Акмешит

-Саркы-

рама»

ЖШС-гі;

2. «Пауэр

-центр»

ЖШС-гі;

3. «Техос

настка-

Рем

сервис»

ЖШС-гі.

Қоры

тынды

– 25.08.

15 ж.

09-00

(Баға

ұсыныс)

«Техос

настка-

Рем

сервис»

ЖШС-гі

0

0%

46

"Қалалық

тұрғын

үй-комму

налдық

шаруа

шылық

және

тұрғын үй

инспек

циясы

бөлімі"

КММ

Қызыл

орда

қала

сының

су бұрқақ

тарын

ағымдағы

жөндеу 

және

күтіп

ұстау

жұмыс

тары

(конкурс

- №805980)

28 

719 

149

07.

07.

15 ж.

28.07.

15 ж.

10:30

1. «Аксырым»

ЖШС-гі;

2.«Компания

Мего

ЛТД»

ЖШС-гі;

3. «Пауэр

-центр»

ЖШС-гі.

Қоры

тынды –

25.08.

15 ж.

09-00

(Баға

ұсыныс)

«Аксырым»

ЖШС-гі

19

149

0%

47

"Қалалық

тұрғын үй-

комму

налдық

шаруа

шылық

және

тұрғын үй

инспек

циясы

бөлімі"

КММ

Қызыл

орда

қалас

ындағы

канал

дар мен

арық

жүйе

лерін 

тазалау

және

күтіп

ұстау

жұмыс

тары

(конкурс -

№806013)

24 

345 

481

07.

07.

15 ж.

28.07.

15 ж.

10:30

1. «Акмешит

-Саркы-

рама»

ЖШС-гі;

2. «Ком

пания

МЕГО

ЛТД»

ЖШС-гі;

3. «Мурап

техсервис»

ЖШС-гі;

4. «Пауэр-

Центр»

ЖШС-гі;

5. «Сенім-

Табиғат»

ЖШС-гі.

Қоры

тынды –

24.08.

15 ж.

17-28

(Баға

ұсыныс)

«Мурапте

хсервис»

ЖШС-гі

329

825

0%

48

"Қалалық

тұрғын үй

-комму

налдық

шаруа

шылық

және

тұрғын үй

инспек

циясы

бөлімі"

КММ

Қызыл

орда

қаласын

дағы

ескерт

кіштерді

ағымдағы

жөндеу

және

күтіп

ұстау

жұмыс

тары

(конкурс -

№806580)

086 

291

09.

07.

15 ж.

30.07.

15 ж.

10:30

1. «Пауэр

-Центр»

ЖШС-гі;

2. «Реал

Строй

Снаб»

ЖШС-гі;

3. «Техос

настка

-Рем

сервис»

ЖШС-гі.

Қоры

тынды –

25.08.15 ж.

17-28

(Баға

ұсыныс)

«Техос

настка

-Рем

сервис»

ЖШС-гі

0

0%

49

"Қалалық

тұрғын үй-

комму

налдық

шаруа

шылық

және

тұрғын үй

инспек

циясы

бөлімі"

КММ

Көше

лердегі

айналма

жолдарды

ағымдағы

жөндеу

және

 күтіп

ұстау

жұмыс

тары

(конкурс -

№806500)

998 

190

09.

07.

15 ж.

30.07.

15 ж.

10:30

1. «Пауэр-

Центр»

ЖШС-гі;

2. «Техо

снастка-

Рем

сервис»

ЖШС-гі;

3. «IANIS-

Group»

ЖШС-гі.

Қоры

тынды –

25.08.15 ж.

13-08

(Баға

ұсыныс)

«Техо

снастка-

Рем

сервис»

ЖШС-гі

0

0%

50

"Қалалық

тұрғын үй-

комму

налдық

шаруа

шылық

және

тұрғын үй

инспе

кциясы

бөлімі"

КММ

Метало

конструк

цияларды

әзірлеу

және

ағымдағы

 жөндеу

(конкурс -

№806594)

040

 063

09.

07.

15 ж.

30.07.

15 ж.

10:30

1. «Пауэр

-Центр»

ЖШС-гі;

2. «Техо

снастка-

Рем

сервис»

ЖШС-гі;

3. «IANIS-

Group»

ЖШС-гі.

Қоры

тынды –

25.08.

15 ж.

09-00

(Баға

ұсыныс)

«Техо

снастка

-Рем

сервис»

ЖШС-гі

0

0%

51

"Қалалық

тұрғын үй

-комму

налдық

шаруа

шылық

және

тұрғын үй

инспе

кциясы

бөлімі"

КММ

Қызыл

орда

қаласы

Жібек

жолы

және

Сарқы

рама

темір

 бетон

дарын,

бордюр

ларды

сырлау

жұмы

стары

(конкурс

- №806935)

11

 531

310

09.

07.

15 ж.

30.07.

15 г.

10:30

1. «BEST

SAPA»

ЖШС-гі;

2. «IANIS-

Group»

ЖШС-гі;

3. «Акмечеть

-Саркы

рама»

ЖШС-гі;

4.«МУРАП

ТЕХСЕР-

ВИС»

ЖШС-гі;

5. «Пауэр

-Центр»

ЖШС-гі;

6. «Техосна

стка-

Ремсе

рвис»

ЖШС-гі;

7. «Карм

акшы-

курылыс»

ЖШС-гі.

Қоры

тынды –

26.08.

15 ж.

15-51

(Баға

ұсыныс)

«Техо

снастка-

Рем

сервис»

ЖШС-гі

3

 331

310

0%

52

"Қалалық

тұрғын үй-

комму

налдық

шаруа

шылық

және

тұрғын үй

инспек

циясы

бөлімі"

КММ

Қызыл

орда

қала

сындағы

орталық

алаңға

ту алу

және

 күтіп

ұстау

жұмыс

тары

 (конкурс -

№808109)

739 

543

15.

07.

15 ж.

05.08.

15 ж.

10-30

1. «МК

-Сервис

LTD»

ЖШС-гі;

2. «Реал

Строй

Снаб»

ЖШС-гі.

Қоры

тынды –

28.08.

15 ж.

09-50

(Баға

ұсыныс)

«МК-

Сервис

LTD»

ЖШС-гі

189

543

0%

53

«Қызыл

орда

облы

сының

құрылыс,

сәулет

және

қала

құрылысы

басқар

масы

» ММ

Қызыл

орда

облысы,

Қазалы

ауданы,

Ақтан

батыр

ауылын

дағы

500 бас ірі

қараға

арналған

мал

борда

қылау

алаңы.

Сыртқы

инже

нерлік

желілер

мен кірме

авто

мобиль

жолының

құрылысы.

(конкурс -

№811956)

59 

663

 060

31.

07.

15 ж.

21.08.

15 ж.

10-30

1. «SCS

Инжи

ниринг»

ЖШС-гі;